Inbreng bij beleidsnota Economie


20 januari 2021

De inzet op brede welvaart is het uitgangspunt van de nieuwe beleidsnota Economie. GS verstaat het volgende onder brede welvaart:

alles wat de kwaliteit van leven in het hier en nu beïnvloedt en de mate waarin dat ten koste gaat van latere generaties of van mensen elders in de wereld. In al onze maatregelen en acties is er oog voor zowel de mens, natuur als ons verdienvermogen en streven we naar een duurzame balans tussen deze.

De inzet op brede welvaart is een mooie ambitie, maar nog mooier zou zijn dat duidelijk wordt verwoord hoe dat kan worden gerealiseerd. De beleidsnota gaat daar weliswaar op in, maar maakt de af te leggen marsroute niet concreet. Wat dat betreft zijn wij benieuwd hoe de vertaling van het brede welvaartsprincipe voor onze provincie door het Fries Sociaal Planbureau in de Friese Brede Welvaartsmonitor gaat uitpakken.

De set indicatoren, genoemd op blz. 27, zijn wat ons betreft als het gaat om brede welvaart, summier. Wij missen bijvoorbeeld een link naar de SDG doelstellingen (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties, de verkleining van de ecologische voetafdruk en de balans tussen Economie en Ecologie, zoals in de definitie wel verwoord is. Onze suggestie aan gedeputeerde De Rouwe is om deze indicatoren, en mogelijk nog aangevuld met andere, mee te geven aan het Fries Sociaal Planbureau voor zover dat nog niet gebeurt. Kan de gedeputeerde hierover een toezegging doen?

Verder wordt in de nota gemeld dat Fryslân koploper is en koploper wil blijven op het gebied van circulaire economie. Dat is een mooie doelstelling die wij graag willen onderschrijven, maar de nota lezende vinden wij dat de thema’s duurzaam en circulair er wat bekaaid afkomen.

Circulaire Economie is meer dan alleen anders omgaan met afval. Het gaat ook om een bronaanpak die ervoor zorgt dat het systeem verandert van meer, meer, meer, naar voldoende en genoeg. Ook gaat het om het ontwerpen van producten met een zo lang mogelijke levensduur, optimaal hergebruik van materialen, consuminderen enz. De provincie kan op dit vlak bewustwording van inwoners vergroten en kan daarvoor gebruik maken van bijvoorbeeld acties als de Friese voetafdruk. De provincie doet dit ook via projecten van de Friese Milieu Federatie. Maar met de grote uitdagingen waar wij voor staan, zoals de transitie van een lineaire naar een circulaire economie en van fossiele naar duurzame energie die in de beleidsbrief worden genoemd, is wat ons betreft de tijd rijp voor een grotere provinciale inzet op dit punt . Hoe staat het College daarin? Moeten we niet meer geld en energie steken in bewustwording van onze inwoners op dit vlak? Wat vindt de gedeputeerde daarvan?

Voorzitter, dan nog iets over de financiële paragraaf. In de nota is een overzicht opgenomen over de verdeling van de middelen voor de komende jaren. Wat opvalt is dat daarin een bijdrage aan Dairy Valley van 0,66 miljoen is opgenomen. Ik snap dat Dairy Valley en ook Dairy Campus lopende projecten zijn, maar deze vallen naar mijn mening onder het landbouwbeleid en zou het voor de hand liggend zijn om een continuering van de subsidie aan Dairy Valley te heroverwegen in het kader van de in voorbereiding zijnde landbouwagenda, waarbij getoetst wordt aan het afwegingskader van de landbouwtransitie. Wij hebben daarvoor een motie ingediend* met Groen Links en D66 als mede indieners die het College oproept om:

  • In overleg met de stakeholders de Landbouwagenda actief mee te nemen in de evaluatie van Dairy Valley
  • Eventuele toekomstige bijdragen aan Dairy Valley toe te kennen aan specifieke businesscases die bijdragen aan de landbouwtransitie

Voorzitter, tot zover mijn bijdrage

*de motie wordt aangehouden tot de behandeling van de landbouwagenda

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Inbreng bij Oeverbeheer Vaarwegen

Lees verder

Inbreng bij motie vreemd PVV Wolf

Lees verder