Inbreng bij Oever­beheer Vaarwegen


20 januari 2021

Wat betreft de herverdeling van het oeverbeheer wordt aan PS gevraagd om in te stemmen met variant 5, de praktische functionele benadering, als voorkeursvariant. De voorkeursvariant heeft financiële gevolgen voor betrokken partijen, zowel voor de betrokken overheidspartijen (Provincie, Gemeenten en Wetterskip) als voor private partijen, zoals natuurorganisaties, agrariërs en particulieren.

Belangrijk onderdeel van variant 5 is het oeverfonds dat bedoeld is voor co-financiering waar een vaarbelang is dat echter ondergeschikt is aan het belang van de functie op de wal. Wat betreft de voeding van het oeverfonds, wordt gedacht aan een fifty-fifty verdeling tussen provincie en gemeenten. Dat dit nog lang geen uitgemaakte zaak is, blijkt uit de reacties van de gemeenten, die niet zomaar bereid zijn een extra bijdrage in dit verband te doen. Ook voor de provincie zullen de kosten stijgen en wel van 2,8 naar 3,8 miljoen. Daarvoor is nog geen dekking aangewezen.

Een ander knelpunt zijn de extra kosten die natuurorganisaties verwachten bij de toedeling conform variant 5, zoals is aangegeven in enkele inspraakreacties. Zij hebben daarvoor geen budget en verwachten vanuit hun natuurgelden daarvoor ook geen geld vrij te kunnen maken.

Voorzitter, het voorgaande samenvattend, zijn er nog belangrijke hobbels te nemen voordat duidelijk is hoe het zit met de haalbaarheid van een nieuwe toedeling van oeverbeheer van vaarwegen. Het oeverfonds, zo het er al komt, zal bij lange na niet toereikend zijn de gesignaleerde financiële knelpunten op te lossen. Daar is dus nog werk aan de winkel.

Voorzitter, wij hebben begrepen dat ecologische doelstellingen geen deel uitmaken van de beoogde constructie maar dat het vooral gaat om een toedeling van de financiële en juridische verantwoordelijkheden. Dat vinden wij met een aantal andere partijen een gemiste kans. Wij steunen dan ook de motie van GroenLinks om in de verdere uitwerking ook aandacht te schenken aan behoud en mogelijk uitbreiding van natuurvriendelijke oevers.

Voor wat betreft de financiële consequenties voor natuurorganisaties delen wij de oproep van GroenLinks om bij de uitwerking van het oeverbeheer aandacht te hebben voor de positie van de natuurorganisaties en in overleg oplossingen te zoeken.

Dank u voorzitter

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Inbreng transitie openbaar vervoer

Lees verder

Inbreng bij beleidsnota Economie

Lees verder