Inbreng beleidsnota Fiets


23 maart 2022


De doelstellingen van de beleidsnota Fiets zijn positief, we zullen daarom instemmen met het stuk. Wel heeft mijn fractie een aantal aanvullende opmerkingen en suggesties die naar onze mening in de uitvoering van het beleid kunnen worden meegenomen.

In het beleidsstuk zijn alleen de doelstellingen van het aantal fietskilometers verhoogd voor de routes tot 15 kilometer. Volgens mijn fractie kan het ambitieniveau eenvoudig een tandje hoger door ook een hogere doelstelling te stellen meer fietsverkeer tot 7.5 km, aangezien op die trajecten er sprake is geweest van een daling van aantallen. Met nog zoveel mensen die voor kleine ritjes de auto pakken zou GS ook het fietsgebruik tot 7.5 km moeten stimuleren. Is de gedeputeerde dat met ons eens?

Om moverende redenen concludeert u dat investeren in openbare oplaadpunten niet lonend zijn. Wij willen daarbij de volgende kanttekening plaatsen. Investeren in laadpunten voor e-bikes als onderdeel van een provinciaal netwerk kunnen naar onze mening wel lonend zijn dan wel worden. Dan heb je het over oplaadpunten bij bijvoorbeeld openbare instellingen en horecaondernemingen. En er zijn tegenwoordig ook al laadpalen waar 4G in zit en waar je ook je mobiele telefoon kunt opladen, terwijl je wacht op je fiets. Een dekkend netwerk van oplaadpunten past naar onze mening prima in het duurzame Fryslân van de toekomst. Graag een reflectie daarop van de gedeputeerde.

Wij hebben bij de behandeling van de Kadernota 2022 onder meer aandacht gevraagd voor de mogelijkheden van opwekking van energie via het wegdek bij bijvoorbeeld de aanleg van nieuwe wegen en ov-perrons maar ook via snelfietspaden. Het college heeft daarbij aangegeven dat deze opties binnen de Provinciale organisatie bekend zijn, dat pilots op dat punt zullen worden gevolgd en - als aan de orde- ook in Fryslân toepasbaar kunnen zijn. Is daarover inmiddels nieuwe en geactualiseerde informatie?

Tenslotte, voorzitter, is het een belangrijke doelstelling de verkeersveiligheid voor fietsers te vergroten. De al afgezwakte doelstelling om het aantal ongevallen niet verder te laten stijgen is onzes inziens wat aan de magere kant, ondanks de duidelijke uitleg van gedeputeerde mevrouw Fokkens erop neerkomend dat een gelijkblijvend aantal in feite een verbeterslag is, gelet op de sterk toegenomen mobiliteit. De Partij voor de Dieren is er niet van overtuigd dat er ondanks een toegenomen mobiliteit geen verbetering in de fietsveiligheid – gemeten in het aantal ongevallen – kan worden bereikt. Samen met de SP en de FNP dienen wij dan ook het amendement van Groen Links “Streven naar minder verkeersslachtoffers onder fietsers” mee in.

Tot zover mijn bijdrage voorzitter

Interessant voor jou

Inbreng bij motie vreemd Windturbinenormen

Lees verder

Inbreng Natuer mei de Mienskip

Lees verder