Inbreng Natuer mei de Mienskip


23 maart 2022


Allereerst wil onze fractie aan de organisaties complimenteren die betrokken zijn bij Natuer mei de Mienskip. Het is knap wat ze tot nu toe bereikt hebben en ook het actuele bod ziet er gedegen uit. Alhoewel NmdM in staat is een versnelling te realiseren in de natuuropgave, zien we ook dat de aanleg van de natuur nog steeds langzaam gaat. Te langzaam.

Het realiseren van het Natuur Netwerk Nederland is, zoals bekend, een Europese verplichting. Een deel van de opgave wordt via Natuer mei de Mienskip gerealiseerd. Voor de realisatie van het complete NNN-deel is nog een financieringstekort van 60 miljoen.

Er ligt nog een totale opgave van ruim 1600 ha functiewijziging en omvorming, waarvan 1000 ha door NmdM wordt gerealiseerd. Helaas is er niet genoeg budget en instrumentarium om dat ook daadwerkelijk te realiseren. En dus beperkt NmdM zich tot het realiseren van tenminste 500 hectare functiewijziging en 1.000 ha inrichting. Het actuele bod van NmdM bedraagt dus ongeveer de helft van de totale opgave van NmdM.

De ambitie van NmdM om haar deel te realiseren, hangt af van de snelheid waarin de Provincie aanvullende middelen beschikbaar kan stellen om het financieringstekort van het complete NNN te dichten. Hoe kijkt de gedeputeerde tegen deze problematiek aan en acht hij het reëel dat op korte termijn het financieringstekort kan worden opgelost? Ik schat in dat NmdM haar ambitie alleen overeind kan houden wanneer de provincie als verantwoordelijke instantie snel met een oplossing voor de financiering komt. Er is dus haast geboden en we hebben er als Provincie ook alle belang bij. Meer natuur draagt bij aan de oplossing van complexe opgaven als het stikstofinfarct, de biodiversiteitscrisis en de moeilijk te behalen KRW-normen. Daarom dienen wij een motie in waarin we het College oproepen de aanleg van het NNN zo snel mogelijk af te ronden, doch in ieder geval voor 2030. Deze motie wordt mee ingediend door Grien Links en de SP.

Tot slot, voorzitter, is een proactieve verwervingsstrategie noodzakelijk om van dit plan een succes te maken. Wij dienen dan ook de motie “Eén aankoopstrategieplan voor het hele Natuur Netwerk” van GrienLinks mee in.

Voorzitter, tot zover mijn bijdrage.

Interessant voor jou

Inbreng beleidsnota Fiets

Lees verder

Inbreng Startnotitie Bodembeleid

Lees verder