Inbreng bij aangepast initi­a­tief­voorstel dieren­welzijn


28 mei 2020

Inbreng introductie 2e termijn PS 27 mei 2020

Afgelopen maandag heeft u via de griffie een gewijzigde versie van ons Initiatiefvoorstel ontvangen. Op pagina 1 en op pagina 4 staan de wijzigingen in de tekst in kleur zodat u ze direct goed kunt zien. Deel 2 van het besluit, namelijk een en ander op provinciaal niveau regelen in de eigen Verordening Romte, is in de gewijzigde versie komen te vervallen.

Omdat achteraf bezien de allereerste zin onder “Inleidend”: “de fut is eruit bij de boeren” een ongelukkig gekozen formulering was, waarvoor ik in de beeldvormende commissievergadering van 4 maart al aangegeven heb dat het mij speet, dat deze zin anders overkwam dan door ons was bedoeld, hebben wij tevens gemeend om ook die zin aan te passen.

Wij zijn blij met de toezegging van de gedeputeerde dat hij een veel betere ingang ziet om aandacht voor dierenwelzijn te borgen, namelijk in de Startnotitie Landbouwagenda en in de Omgevingsvisie en de daarmee samenhangende Omgevingsverordening.

Met die betere invalshoek, zoals de gedeputeerde het formuleerde, kunnen wij goed leven.

Vandaag ligt dus alleen nog het besluit voor om aan Gedeputeerde Staten te verzoeken om er bij de Rijksoverheid op aan te dringen alsnog de doelen uit de nota Dierenwelzijn uit 2001/2002 te halen.

Het college van GS heeft in zijn zienswijze al wel aangegeven, en ook vorige week bevestigd dat hij dat wel wil doen als de Staten akkoord zijn. Ik ga er dan ook vanuit dat misschien straks ook het eerste deel van het initiatiefvoorstel ingetrokken kan worden, omdat er al een toezegging is.

Maar ik zou dat graag nogmaals duidelijk bevestigd krijgen door de gedeputeerde.

Er waren vorige week een aantal partijen die tegen zouden stemmen wanneer besluit 2 overeind bleef staan. Dat snap ik en dat heb ik goed begrepen en ter harte genomen.

Gelet op de juist ook vorige week uitgekomen Zienswijze Dierenwelzijn in de Kringlooplandbouw van de Raad voor Dieraangelegenheden, die adviseert om de komende periode - waarin de transitie naar kringlooplandbouw vorm gaat krijgen - te benutten om een aantal noodzakelijke stappen te zetten om dierenwelzijn te borgen én te verbeteren, zou het fijn zijn dat straks ook vanuit onze provincie een soortgelijk geluid bij de landelijke overheid terecht komt.

Ik ben dan ook benieuwd of u, collega-fracties wel achter besluit 1 kunt staan en dat de gedeputeerde zich vervolgens met een hopelijk unaniem besluit kan wenden tot de landelijke overheid.

Lees het gewijzigde voorstel hier na.

Interessant voor jou

Inbreng bij onteigening voor natuur

Lees verder

Inbreng bij beleidsbrief Europa

Lees verder