Inbreng bij aanleg natuur­netwerk/ natuur met de gemeen­schap


11 juli 2019

Dank u wel voorzitter,

Allereerst mijn complimenten voor alle partijen die hebben bijgedragen aan het huidige voorstel. Om met zoveel partijen binnen zo'n korte tijd te komen tot dit voorstel, vind ik bewonderingswaardig. En dat er uiteindelijk een verbinding blijft met de Provincie is wat ons betreft een volkomen terecht besluit.

Er zullen natuurlijk nog veel woorden gesproken moeten worden, maar het komt nu, na zoveel vertraging wel aan op daden. Ook vanwege de staat van de huidige natuurgebieden in Nederland en Fryslân. We hebben eergisteren, 8 juli nog in de LC kunnen lezen van de provinciaal ambassadeur van Natuurmonumenten dat voor bijna 70 % van de Natura 2000 gebieden de stikstofvervuiling zo groot is dat de natuur eronder gebukt gaat en dat met 40% de landbouw daarbij toch echt de grootste bron van de stikstofdepositie is. Dus naast de nog benodigde aanwas van nieuwe natuur om het Friese Natuurnetwerk robuuster te maken, neemt in de huidige natuurgebieden de biodiversiteit nog steeds af.

Dus de woorden, de overleggen, de pilots, het worden er al maar meer. Het enige dat eerst nog maar niet meer wil worden, is het aantal hectares natuur. Daar is ook om bovengenoemde reden haast bij. Net als de omslag naar natuurinclusieve en kringlooplandbouw, zodat tenslotte natuur en landbouw elkaar voortaan gaan versterken naar een beter ecologisch en economisch evenwicht.

De grondprijs stijgt, zo kunnen we lezen in Natuur met de gemeenschap, maar intussen lezen we tevens op Prikkebord, een bekende site in boerenkring dat de grondprijzen, met name in de veenweidegebieden juist dalen. Er staan her en der in Fryslân ook al en ook grote boerderijen al langere tijd te koop. Ook dat zal de grondprijzen eerder doen dalen dan doen stijgen.

Met het nieuwe college komt voor mijn partij ook nieuwe hoop. Ik hoop van harte dat de nieuwe gedeputeerde, zelf man van de praktijk, daadkrachtig te werk zal gaan.

Graag een reactie, gedeputeerde, over uw voorgenomen daadkracht.

Wat ons betreft leggen we het volledige aantal afgesproken hectares Natuurnetwerk aan en wel zo snel mogelijk. Daarom steunen we ook de verschillende moties en amendementen hierover.