Inbreng bij Agenda 2028


7 november 2018

Dank u wel, voorzitter

Culturele Hoofdstad zet Fryslân op de kaart en volop in beweging. Ook kwam er veel extra beweging van onderop met meer lokale culturele activiteiten dan ooit. Mede dankzij het Iepen Mienskips Fûns komen tal van festiviteiten tot stand en de Regio-ambassadeurs LF 2018 hebben laten zien dat talent op allerlei vlak tot bloei komt en dat dit voortzetting verdient.

Als Partij voor de Dieren vinden wij de ontwikkeling van talenten op cultureel vlak van grote waarde, juist als tegenhanger van al het denken in geld en materie.

Wij kunnen ons vinden in de voorgestelde vijf beleidslijnen, waarbij de beleidslijn ecologie en circulariteit en het in dit kader urgente herstel van de biodiversiteit er wat ons betreft wel bovenuit mag steken met extra impulsen de komende jaren. Want alleen een goede ecologische basis vormt het duurzame fundament voor een gezonde samenleving.

Culturele Hoofdstad blijkt een katalyserende werking te hebben gehad voor het maatschappelijke en culturele veld om samen op te gaan trekken. Het ligt voor de hand dat gemeente en provincie met hun beider mede-financiering verder uitwerking geven aan de Agenda 2028 in samenspraak met het veld, openstaand voor initiatieven vanuit de Mienskip zelf en gebruik makend van de opgedane inzichten van de Regioambassadeurs.

Wij hebben ons aangesloten bij het amendement van de PvdA om de door GS voorgestelde 2 miljoen euro niet alleen voor 2019, maar ook voor 2020 beschikbaar te stellen.

Interessant voor jou

Inbreng bij motie vreemd “door jacht gewond geraakte katten”

Lees verder

Inbreng bij de 2e Berap en Begroting 2019

Lees verder