Inbreng bij Agen­de­rings­verzoek IPO propo­sitie stikstof


17 februari 2022

Voorzitter, de stikstofproblematiek is geen rekenkundig en denkbeeldig probleem, zoals sommige politieke partijen ons willen doen geloven. Het gaat daarbij om het verlies van natuurwaarden en biodiversiteit door aantasting van de luchtkwaliteit. Dit werkt door in de kwaliteit van bodem en water. De risico’s van de aantasting van onze leefomgeving kunnen nauwelijks overschat worden: Stikstof vormt op termijn een bedreiging voor de gehele samenleving. Biodiversiteit, gezonde bodem en water en lucht zijn onlosmakelijk van elkaar afhankelijk.

De Habitatrichtlijn verplicht Nederland om 81 expliciet benoemde plant- en diersoorten te beschermen. Er zijn dus hele heldere en meetbare Europese verplichtingen.

Op dit moment kent nog maar een kwart van deze soorten een gunstige staat van instandhouding. En van de soorten die vallen onder de Vogelrichtlijn vertoont nog voor ruim een derde een negatieve trend. Van de habitattypen verkeert ongeveer 90% in een matige tot zeer ongunstige staat van instandhouding.

Ook al bestaat er nog onduidelijkheid over de numerieke uitstoot en de effectiviteit van de herstelmaatregelen, zeker is wel dat te lang wachten met het terugbrengen van de uitstoot zal leiden tot nog grotere schade waarbij nog meer soorten zullen verdwijnen en de rekening voor de volgende generaties verder zal oplopen.

De Commissie Remkes, het adviescollege Stikstofproblematiek, was de eerste die adviseerde om de natuurdoelen centraal te stellen. Voor degenen die dat inmiddels weer zijn vergeten: De commissie Remkes heeft geadviseerd de stikstofemissies in 2030 met minimaal 50% te reduceren en in 2035 met minimaal 75%.

Wat betreft de duiding van de problematiek en de mogelijke oplossingsrichtingen wil ik de Staten graag wijzen op het door het Wereld Natuurfonds gepubliceerde rapport Onderzoek naar een ecologisch noodzakelijke reductiedoelstelling van stikstof van april 2021, dat tot stand is gekomen met medewerking van meer dan 10 vooraanstaande Nederlandse wetenschappers van toonaangevende ecologische instellingen. Dit onderzoek is een verdere uitwerking van het advies van de commissie Remkes en geeft ons inzicht in het belang van de stikstofreductie in relatie tot natuurkwaliteit. De Partij voor de Dieren beveelt aan om binnen de IPO-propositie het onderzoeksrapport, uitgebracht door het Wereld Natuurfonds, als leidraad voor de maatregelen op te nemen.

Voorzitter, om de risico’s op verdere natuurschade en verlies van biodiversiteit te beperken is snelle en voortvarende actie noodzakelijk. Wij dienen dan ook de motie van GrienLinks

mee in om het kabinet te vragen snel duidelijkheid te geven over de aanpak van de stikstofreductie in relatie tot de natuur.

Dank u voorzitter

Interessant voor jou

Inbreng bij FSFE

Lees verder

Inbreng bij zonnepanelen Thialf

Lees verder