Inbreng bij FSFE


27 januari 2022

Het FSFE (Fûns Skjinne Fryske Enerzjy) wordt beschouwd als één van de uitvoeringsinstrumenten voor het nieuwe energieprogramma. In totaal beschikt het FSFE over € 90 mln. Het fonds is tenminste nominaal revolverend. Dat betekent dat het beschikbaar gestelde budget aan het einde van de looptijd weer terug moet komen naar de provincie.

In de strategische uitgangspuntennotitie van het FSFE staat de vervolgopdracht beschreven. Het fonds wil op wind, zon en biomassa en groen gas blijven inzetten en daarbij de geldende streefpercentages per opwektechniek loslaten. Ook wil het fonds actiever energieopslagprojecten ondersteunen, sterker inzetten op warmtetransitie (aquathermie en geothermie) en energiebesparing stimuleren door verduurzaming van vastgoed. Tot slot wil het fonds inzetten op CO2-reductieprojecten, waarmee gedoeld wordt op circulaire projecten en CO2-reductieprojecten vanuit bijvoorbeeld de veenweide.

Wat vindt de PvdD van deze vervolgopdracht?

De PvdD is in de eerste plaats van mening dat gestopt moet worden met de stimulering van projecten op het gebied van biomassa en mestvergisting. Biomassa en mestvergisting is verre van duurzaam door massale boskap, vervuilend transport en vrijkomend fijnstof. Dat is zo langzamerhand genoegzaam bekend. Wij vinden het zonde dat ruim een derde van de middelen uit dit fonds besteed wordt aan deze niet duurzame systemen.

In de tweede plaats blijkt het niet uitgesloten dat het FSFE ook ondergrondse opslag van CO2 kan financieren. CO2 opslag lost naar onze mening niets op, maar schuift het probleem op naar de toekomst. Wij dienen dan ook het amendement van Groen Links en de SP-motie tegen CO2 opslag in de ondergrond mee in.

Verbreding van de inzet van het fonds met circulaire projecten en veenweideprojecten vindt de Partij voor de Dieren geen goed idee. Wat ons betreft blijft het geld van het FSFE primair bestemd voor de uitvoering van de energietransitie. Het geld van het FSFE is primair daarvoor bedoeld. De circulaire economie en de veenweide hebben elk hun eigen budgetten. Graag een reactie van de gedeputeerde.

Verder gaat er tot nu toe relatief weinig geld naar energiebesparing, plusminus 17% van de beoogde middelen. Dit terwijl energiebesparing zeker op de korte termijn het meest effectief is als het gaat om de aanpak van het energievraagstuk. Ook hierop graag een reactie van de gedeputeerde.

Het is voor het draagvlak van belang dat het FSFE ook bereikbaar is voor de inwoners en de maatschappelijke instellingen door ook de mogelijkheid te bieden om kleinere leningen te verstrekken. Wij dienen dan ook de motie van de PvdA mee in om de mogelijkheid te kunnen bieden kleinere leningen vanuit het fonds te verstrekken aan energiecoöperaties en dorpshuizen.

Tot slot voorzitter, kunnen we ons goed vinden in de voornemens van het fonds om actiever energieopslagprojecten te gaan ondersteunen en ten aanzien van energiebesparing vooral te focussen op de verduurzaming van vastgoed.

Interessant voor jou

Inbreng energieprogramma

Lees verder

Inbreng bij Agenderingsverzoek IPO propositie stikstof

Lees verder