Inbreng bij zonne­pa­nelen Thialf


17 februari 2022

In de PS-vergadering van november vorig jaar is de jaarlijkse structurele bijdrage van de provincie bepaald op 542.000 euro. In dit bedrag is geen rekening gehouden met de positieve financiële effecten op de verwachte positieve bijdrage van de herplaatsing van de zonnepanelen op de exploitatie van Thialf. Het voorstel nu van het College behelst een eenmalige Provinciale investering van 400.000 euro, waar tegenover een jaarlijkse besparing van 180.000 euro staat. Naast een duurzaamheidsbijdrage levert de herplaatsing van de zonnepanelen dus een behoorlijk financieel exploitatievoordeel op. Dit voordeel dient naar onze mening naar rato terug te vloeien naar de eigenaren van Thialf, de Provincie en de gemeente Heerenveen, ofwel de eigenaren die de financiële- en exploitatierisico’s lopen. De Partij voor de Dieren dient dan ook het amendement van GrienLinks mee in, met als doel een verlaging van de jaarlijkse exploitatiebijdrage naar rato van de jaarlijkse besparing, zoals ook eerder door het College schriftelijk is aangegeven.

Voorzitter, onlangs verschenen in de media de plannen van Thialf voor het gebruiksklaar maken van een kantoorgedeelte op de tweede verdieping. De kosten worden geraamd op 1,5 miljoen. Deze plannen bevreemden ons en ook het College zo lezen wij in de informerende brief van 1 februari jl. GS meldt dat, mochten er in het toekomstplan nieuwe investeringsvoorstellen vloeien, die voor rekening van marktpartijen of andere financiers zullen komen. Maar hoe ziet het college dat voor zich? Als de directie van Thialf verplichtingen aangaat met derden over de financiering van separate investeringen dan komt het financiële risico bij het in gebreke blijven van Thialf toch bij de eigenaren terecht, in casu de Provincie en de gemeente? Hoe kijkt de gedeputeerde daar tegenaan?

En is er überhaupt wel voldoende vraag vanuit de markt te verwachten in een marktsegment - kantoren en commerciële ruimte - dat feitelijk al meer dan verzadigd is? Bent u bereid om Provinciale Staten te zijner tijd een business case van dit plan voor te leggen voordat daarover definitief wordt besloten?

Voorzitter, Thialf is een topsportlocatie en vervult daarmee ook een voorbeeldfunctie en een stimulans op de breedtesport, van waaruit een structurele financiële bijdrage vanuit de overheid kan worden verantwoord. Wel moet voorkomen worden dat het een bodemloze put wordt c.q. blijft. Het financieren van de terugplaatsing van de zonnepanelen zonder verrekening van de exploitatierevenuen is wat de PvdD betreft niet aan de orde. Ook zullen we nieuwe investeringsplannen die een exploitatierisico met zich meebrengen kritisch blijven beoordelen. Zoals door Thialf en zijn stakeholders zelf nadrukkelijk gesteld wordt, is een schaatshal met de doelstellingen van Thialf commercieel niet exploiteerbaar. Laat Thialf zich dan ook concentreren op de optimalisering van de schaatsfunctie en wegblijven van allerlei mogelijke financieel risicovolle zijuitstapjes, of in andere bewoordingen: schoenmaker blijf bij uw leest.

Voorzitter, tot zover mijn bijdrage.

Interessant voor jou

Inbreng bij Agenderingsverzoek IPO propositie stikstof

Lees verder

Inbreng bij hoofdfietsroutes

Lees verder