Inbreng bij Ambi­tie­do­cument Friese IJssel­meerkust


22 september 2022


In 2019 heeft het College het Ambitiedocument IJsselmeerkustgebied vastgesteld, op basis waarvan Provinciale Staten in 2020 besloten heeft om middelen vanuit de opbrengst van Windpark Friesland te reserveren voor de uitvoering van dit Ambitiedocument. Daarnaast ligt er de opdracht om met een nader voorstel te komen voor de besteding van deze middelen. Met het nu voorliggende aanbiedingsdocument wordt gevraagd om de gereserveerde middelen vrij te geven om de uitvoering van deze agenda mogelijk te maken.

In beginsel zijn wij positief over de voorgestelde aanpak zoals omschreven is in het aanbiedingsdocument. De ambities zijn gebaseerd op de ontwikkeling van de Brede Welvaart door onder meer bij te dragen aan klimaat-, biodiversiteits- en watervraagstukken alsook aan de energietransitie en de uitdagingen waar natuur en landbouw voor staan.

Wat mijn fractie mist in dit stuk is en vertaalslag in heldere doelstellingen en een concreet uitvoeringsprogramma. En het is onduidelijk hoe leidend en richtinggevend de doelen zullen zijn bij de uiteindelijke allocatie van middelen. Als je de enorm uitgebreide ideeënlijst bij het document doorneemt, ligt dan niet op de loer dat de pot met 16.5 mln. een grabbelton wordt?

Hoe gaat het College daarop sturen en mogelijk nog belangrijker: hoe wordt PS betrokken bij de nog te maken keuzes in de uitvoering van de IJsselmeeragenda? Meerdere collega’s hebben hierover ook al opmerkingen gemaakt.

De grote hoeveelheid opgaven die op het gebied afkomt vragen om een duidelijke sturing door het College, maar ook door PS op de adaptieve uitvoeringsagenda. In de uitvoeringsagenda zal nader onderbouwd moeten worden welke prioriteiten en verdeelsleutels worden gehanteerd en hoe adequaat toezicht op de uitvoering wordt georganiseerd. De agenda is adaptief. Wat betekent dit? Wie stelt de uitvoeringsagenda vast? GS of PS? Wie kan de inhoud van de adaptieve agenda bepalen en hoe kan PS voldoende toezicht houden op dit proces? Is het voorstel van het College om eens in de 4 jaar aan PS de stand van zaken te rapporteren afdoende? Dat komt mijn fractie wat mager over. Misschien kan het college hierop reflecteren.

Om alvast een voorschot te geven richting uitvoeringsagenda wil ik het volgende nog meegeven. Het IJsselmeergebied is Natura 2000. Daar behoort de bescherming van de natuur voorop te staan. De open ruimte, de weidse horizon en de duisternis zijn de drie belangrijkste kernwaarden van het IJsselmeer. Deze kernwaarden moeten we koesteren, mede gezien de samenhang met de natuurwaarden onder het water en boven het water. Deze kernwaarden behoren naar de mening van de fractie bovenaan de prioriteitenlijst te staan.

Afsluitend heb ik nog de vraag hoe de agenda van het rijk en de Friese agenda zich tot elkaar verhouden. Is er afstemming tussen de uitvoering van beide? Hoeveel middelen stelt het rijk beschikbaar en hoe komen de doelen van een brede welvaart met die middelen dichterbij?

Voorzitter, met inachtneming van de gemaakte opmerkingen kan de fractie van de Partij voor de Dieren instemmen met het voorstel van GS.