Inbreng bij herin­richting Hege­warren


22 september 2022

Dank u voorzitter,

Zoals ik in de Statenvergadering van april jongstleden al heb aangekondigd, is de Partij voor de Dieren voorstander van een verdere uitwerking van de variant “Open en Natuurlijk”. “Open en Natuurlijk” als voorkeursvariant weet de meeste maatschappelijke doelen te realiseren. “Open en Natuurlijk” scoort beter op onder meer de vermindering van bodemdaling en CO2 uitstoot, op reductie van kosten van waterbeheer en vermindering van emissie van stikstof. Ook biedt deze variant meer mogelijkheden om een grote boezemuitbreiding te kunnen realiseren. Dit draagt bij aan de klimatologische noodzaak een meer robuust en klimaatadaptief watersysteem te realiseren.

Daarnaast betekent een keuze voor Open en Natuurlijk een grotere bijdrage aan de oplossing van de verdrogingsproblematiek met betrekking tot het naastgelegen Natura2000 gebied De Alde Feanen, zoals de directeur van It Fryske Gea meermaals commissie aangegeven heeft.

Punt van aandacht in de verdere uitwerking van deze variant is optie van recreatiewoningen en arken. Wat de Partij voor De dieren betreft is dat het meest discutabele planonderdeel. Dit planonderdeel kan een ernstige verstoring van de natuur betekenen die, mede vanwege de synergie met de Alde Feanen, gebaat is bij rust en stilte. Bij de verdere planuitwerking van dit project staat wat ons betreft de natuur met rust en ruimte op één. Wij dienen dan ook de motie van groen met betrekking tot deze thema’s mee in. GS heeft in haar voorstel aangegeven dat het mogelijk is om de aantallen aan te passen en daarover in de planfase verder in gesprek te gaan en te komen tot aantallen die bij de schaal en de kwaliteiten van het gebied passen. Deze toezegging is voor onze partij vooreerst voldoende. Wij gaan er daarbij wel vanuit dat in de volgende fase de Staten vroegtijdig betrokken worden bij de voortgang van de volgende planfase, via bijvoorbeeld informatiebijeenkomsten. Kan de portefeuillehouder dat toezeggen?

Tot slot nog iets over de Blaugerslannen. In de PS vergadering van april jl. en ook in de vergaderingen van de gemeenteraad van Smallingerland en het Algemeen Bestuur van Wetterskip Fryslan zijn moties aangenomen met de strekking om ervoor te zorgen dat het perceel zeldzaam Blauwgrasland binnen de Hegewarren, kan worden behouden. Zonder tegenbericht ga ik ervan uit dat het College een maximale inspanning zal doen om daarvoor te zorgen.

Voorzitter, tot zover mijn inbreng.

Interessant voor jou

Inbreng bij vaarroute Drachten

Lees verder

Inbreng bij Ambitiedocument Friese IJsselmeerkust

Lees verder