Inbreng bij Bossen­stra­tegie


22 september 2022


Dank u voorzitter. We zijn blij met plannen voor meer bomen en bossen, maar vinden de koppeling met natte natuur een vorm van creatief boekhouden voor de invulling van de Provinciale doelstelling. We missen de ambitie in dit stuk om klip en klaar voor 10% meer bos en bomen te gaan, zoals de landelijke bossenstrategie beoogt. In plaats daarvan wordt een koppeling gezocht met natte natuur, dat ook in het kader van andere programma’s al aandacht krijgt.

De Provinciale ambitie sluit dus niet aan bij de landelijke doelstelling om 10% meer bos en bomen te realiseren, een doelstelling die veel andere provincies wél hebben overgenomen. Is dit punt al afgestemd met het Rijk en zo ja, hoe staat het Rijk daarin? En zo nee, wanneer gaat u dat dan wel doen?

Bomen zijn van grote waarde om CO2 vast te leggen en vervullen daarnaast ook een bredere functie, bijvoorbeeld ten behoeve van het landschap en de hittebestendigheid van stedelijke en landelijke gebieden. Daarnaast kunnen we constateren dat Nederland met Ierland behoort tot de bosarmste landen van Europa. Voldoende reden dus om het College met de motie “Meer bos en bomen” op te roepen om in lijn met het landelijke beleid en het beleid van andere provincies, te streven naar 10 procent meer bos in Fryslân voor 2030. Grien Links en de SP dienen deze motie mee in.

Voorzitter, de meeste fracties zullen het met me eens zijn dat bomen waardevol zijn en bescherming verdienen. De noodzaak om bossen en bomen beter te beschermen komt in dit stuk onvoldoende terug. Hier de ogen voor sluiten en alleen te focussen op nieuwe aanplant betekent het paard achter de wagen spannen. Zoals gezegd, Nederland hoort tot de bosarmste landen van Europa. En er verdwijnen nog steeds in rap tempo bomen in ons land. Nederland kapt relatief gezien zelfs meer bomen dan Brazilië, waar de ontbossing, zoals bekend, enorm is. Ook kan hierbij niet onbenoemd worden gelaten dat Nederland als meest veeintensieve land ter wereld ook een rol speelt in de wereldwijde ontbossing ten behoeve van de productie van veevoer.

Dan een volgend punt. Is er in Nederland wel sprake van duurzaam bosbeheer? De aanleiding voor de opstelling van de landelijke bossenstrategie was de grote onrust in het hele land over ongewenste boskap en kaalslag in de Nederlandse bossen. De laatste jaren is er vanuit de samenleving steeds meer kritiek op het kapbeleid van natuurorganisaties als Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.

Daarnaast blijkt uit onderzoek dat tien procent van de monumentale bomen in Nederland verdwenen is in de afgelopen tien jaar. Juist oude bomen vervullen een belangrijke rol in grondwaterbeheer, zuurstofproductie, opname van CO2, en als leverancier van nestgelegenheden voor vogels en vleermuizen.

De Provincie Gelderland heeft inmiddels haar beleid ten aanzien van het bestaande bomenbestand aangescherpt na een succesvol burgerinitiatief en neemt nu het behoud van gezonde bomen als uitgangspunt van alle toekomstige beleidsontwikkelingen. Een goed voorbeeld voor onze Provincie. De Partij voor de Dieren dient zodoende samen met Grien Links en de SP een vergelijkbare motie in om ook in onze provincie een betere bescherming van onze bestaande bomen te borgen.

Voorzitter, tot slot wil ik nog benoemen dat bomen een belangrijke rol kunnen hebben op het gebied van de verbetering van dierenwelzijn voor met name de landbouwdieren. De Nederlandse zomers worden steeds warmer en droger waardoor ook hittestress van landbouwdieren een steeds groter probleem wordt. In de huidige situatie ontbreken in de weilanden veelal voldoende schaduwplekken. Met de motie “Dierenwelzijn in de bossenstrategie” vragen wij samen met Grien Links het college om bij de uitvoering van de Bossenstrategie ook het thema dierenwelzijn mee te nemen en de koppelkansen nader te onderzoeken en uit te werken.

Dit was mijn inbreng. Dank u voorzitter.

Interessant voor jou

Inbreng bij Ambitiedocument Friese IJsselmeerkust

Lees verder

Inbreng Nota van Uitgangspunten aanbesteding busconcessie 2024-2034

Lees verder