Inbreng bij “Anders formeren”


29 november 2018

Dank u wel, voorzitter,

Allereerst onze complimenten aan het adres van 50 PLUS die met het Initiatiefvoorstel “Anders formeren” aan provinciale staten een voorzet geeft om ook in eigen gelederen vorm te geven aan bestuurlijke vernieuwing.

Het motto van de Partij voor de Dieren is: hou vast aan je idealen. Dat betekent dat wij geen aanhanger zijn van compromisme. Want dan doe je jezelf en waar je voor staat tekort, maar ook wat je via het verkiezingsprogramma aan je kiezers hebt beloofd om voor op te willen komen. Bij de Partij voor de Dieren zal het niet gebeuren, -zoals we onlangs nog hebben kunnen meemaken met statenleden van coalitiepartijen-, dat we met een knoop in onze maag vóór iets stemmen, terwijl we eigenlijk tegen zijn. Of andersom.

Zoals het nu gaat is er, hoe je het ook wendt of keert sprake van het gebruik maken van macht. Macht, omdat een Coalitieakkoord de coalitiepartijen als het ware tot loyaliteit dwingt. Maar met het vormen van een machtsblok dien je mijns inziens niet het algemeen belang. Dat kan alleen met waarachtigheid en kracht.

Misschien is het dàt wel waarom steeds meer kiezers inmiddels zijn afgehaakt en niet meer stemmen. Het voelt niet als waarachtig en vertrouwenwekkend. Het wordt eerder beleefd als een spelletje. Niet serieus te nemen.

Ook in het algemeen gaat van macht en machtsvorming geen kracht uit. Coalitievorming en bij tijd en wijle met een knoop in je maag moeten stemmen behoort wat onze partij betreft tot het bedrijven van oude politiek. Dat moet je zo niet meer willen. Dat ontkracht je in plaats van dat het je sterker maakt. En dat dit in het algemeen belang zou zijn, valt sterk te betwijfelen.

Tegen deze achtergrond hebben we alles wat we vorige week tijdens de Expertmeeting en de Commissievergadering hebben meegekregen nog eens in ons om laten gaan.

Ik schaar me achter de strekking van het Initiatiefvoorstel van 50PLUS om al de volgende collegeperiode anders te gaan aanvliegen en te experimenteren met een gezamenlijk statenprogramma op hoofddossiers en op hoofdlijnen. Met daarbij gewoon steeds het vrije debat vanuit ieders eigen verkiezingsprogramma en vanuit ieders eigen kracht.

Zo kunnen we met elkaar ontdekken hoe anders formeren juist ook in het belang van Fryslân kan zijn.

We hebben kennis kunnen nemen van voorbeelden van gemeenten die het ook anders en partijbreed zijn gaan aanpakken.

Wat gemeentelijk kan, kan ook op provinciaal niveau.

Wat mij betreft experimenteren we ook met het selecteren van de beste kandidaat voor de posten van gedeputeerden. Want wat ons als fractievoorzitters gezamenlijk goed is gelukt rond het selecteren van een Commissaris van de Koning, ook al is dit voorbeeld natuurlijk niet een-op-een met elkaar te vergelijken, maar toch! Dat kunnen we vast en zeker ook met het samenstellen van een elkaar goed qua kennis en know-how aanvullend college van gedeputeerden.

Ik betrek uiteraard ook de ingediende amendementen in mijn overwegingen, maar het mag duidelijk zijn: wat mij betreft gaan we een vernieuwend experiment aan.