Inbreng programma cultuur


19 december 2018

Dank u wel, voorzitter.

Een samenleving gedijt het beste als er volop ruimte is voor tegenmacht, kritische geluiden en reflectie. Dikwijls nemen media en kunst deze taak op zich. Kunst en cultuur zorgen bovendien voor een immaterële verrijking van het leven en bieden inspiratie. De Partij voor de Dieren vindt aandacht en middelen voor regionale media en kunst dan ook essentieel. De provincie moet wat ons betreft ruim middelen vrij maken voor regionale kunst, cultuur en media.

Zo staat het beschreven in ons provinciale verkiezingsprogramma dat binnenkort beschikbaar komt, in het Nederlands en fansels ek yn it Frysk.

Door alle insprekers tijdens de hoorzitting zijn in prachtige volzinnen de belangen van de verschillende facetten van het rijke Friese culturele veld geschetst . De beeldende kunst, een belangrijke drager leek ondergesneeuwd vanwege het wel expliciet benoemen van het prioriteit willen geven aan populaire cultuur en theater. Maar wanneer we afgaan op de reactie van de gedeputeerde hierop is, dit gelukkig toch niet het geval.

Eén of meer onafhankelijke beoordelingscommissies zullen het oude stramien van de eigen beoordeling door de provincie nu doorbreken. Een goede zaak. Ook het feit dat het culturele veld elkaar op de golven van het Culturele Hoofdstad-jaar gevonden heeft in een gezamenlijk meedenken bij de nu te zetten nieuwe stappen in de herijking belooft veel interessante dwarsverbindingen voor de toekomst.

En wat betreft het bundelen van het culturele erfgoed zoals dat vandaag voorligt in het te nemen besluit onder kopje 3, dienen wij een Amendement in zodat ook het in Friesland zeer bloeiende levende culturele erfgoed hier onderdeel van wordt.

Fryslân neemt, zo weten we allen, ook een uniek plaats in op dat vlak. Enorm veel inwoners wijden zich vol passie aan het behoud van en het bevorderen van de vele levende Friese rassen en gewassen.

Het Platform Friese Rassen en Gewassen, waarin al dit levende erfgoed samenkomt heeft de afgelopen periode zichtbaar gemaakt dat zij met wat incidentele financiële bijdragen van de provincie mooie verbindingen heeft gemaakt met zowel het Landbouwmuseum als met Tresoar en voor zichzelf een rol ziet weggelegd op het vlak van culturele educatie en cultuurtoerisme als levend onderdeel van het Verhaal van Fryslân.

Als Partij voor de Dieren hebben we al tweemaal eerder geconstateerd dat het Platform Friese Rassen en Gewassen tussen wal en schip blijkt te vallen, vanwege zowel de verbinding met het Friese cultureel erfgoed als met de landbouw. Dit werd dan gelukkig onderkend en erkend en vervolgens gehonoreerd met incidentele financiële bijdragen. Een volwaardige deelname binnen het culturele erfgoedbeleid kan vandaag worden afgekaart en daarmee opgelost.

Tenslotte: Ook museum Belvedère en het aanstaande Werelderfgoed Eise Eisinga Planetarium, die beide een eenmalige ondersteuning vragen om ook de toekomstige een veelbelovende plannen kansrijk te maken kunnen op onze steun rekenen.

Lees het amendement voor het levende culturele erfgoed hier na.