Inbreng bij beleids­brief sport


24 juni 2021

Dank u voorzitter.

Ik zal kort zijn. De Partij voor de Dieren kan instemmen met de voorliggende Beleidsnota Sport. Sport is van groot belang voor het onderhouden van een vitale gemeenschap, waarin sporten en bewegen een belangrijk bestanddeel zijn. Dat geldt zowel voor zowel de breedtesport met als doel om zoveel mogelijk mensen te bereiken, als voor de topsport, dat een belangrijke functie heeft voor de passieve sportbeleving van veel mensen en een voorbeeldfunctie heeft voor onze jeugd.

Binnen het totale sportbudget is het aandeel van de breedtesport de afgelopen periode afgenomen. Deze trend baart ons wel enige zorgen. Om deze reden steunen wij dan ook , samen met Groen Links en de SP, de motie van D66 die het College verzoekt de uitgaven aan de breedtesport ten opzichte van de totale uitgaven aan de sport niet verder af te laten nemen.

Voorzitter, daarnaast is de PvdD met D66, de PvdA en de SP mede-indiener van de motie van Groen Links die oproept om het thema onveiligheid en discriminatie van de LHBTIQ+ doelgroep binnen de sportsector een prominentere plek te geven in de Beleidsbrief Sport.

Voorzitter, tot zover mijn inbreng