Inbreng bij Beleidsnota Invasieve exoten


1 december 2022


Voorzitter, wij missen een focus op preventieve maatregelen. De EU verplicht de lidstaten om in de eerste plaats maatregelen te treffen op het gebied van preventie. Meer preventie is sowieso dier- en plantvriendelijker en is op termijn kostenbesparend. Wat je kunt voorkomen, hoef je niet te bestrijden. Onze fractie is tegen het doden van dieren. Er dient eerst te worden gezocht naar voldoende diervriendelijke preventieve en biologische opties.

Het accent wordt gelegd op de bestrijding van de zogenaamde categorie 1 soorten, dat gezien kan worden als een wettelijke verplichting. Daarvoor wordt een bedrag van 300.000 euro op jaarbasis gevraagd. Maar dienen niet eerst de omvang van het probleem en de knelpunten in beeld te worden gebracht om op basis daarvan de verschillende financiële en ecologische scenario’s in beeld te brengen? Een deugdelijke inhoudelijke analyse ontbreekt.

Ook mist een analyse van de samenwerkings- en financieringsmogelijkheden die de EU zou kunnen bieden. Er loopt een Europees samenwerkingsproject BioCops dat zich richt op biologische beheersing van 4 invasieve plantensoorten in Nederland en België, waaronder de waternavel en de duizendknoop. Wetterskip Fryslân participeert in dit project. Is het mogelijk om het Europa Pact Fryslân te vragen meer Europese participatiemogelijkheden op dit thema in beeld te brengen? Hoe kijkt het College daar tegenaan en is het College bereid om aan het Europa Pact Fryslân een dienovereenkomstige opdracht te verstrekken? Graag een reactie van de gedeputeerde.

Tot zover mijn inbreng. Dank u voorzitter.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Inbreng bij Begroting 2023

Lees verder

Inbreng bij aangepaste planning Friese deel NNN

Lees verder