Inbreng bij Bestuurs­ak­koord 2019-2023


26 juni 2019

Dank u wel, voorzitter,

De Partij voor de Dieren is blij verrast dat het begrip Brede Welvaart is geïntroduceerd. In het Bestuursakkoord staat het zo: “alles wat de kwaliteit van leven in het hier en nu beïnvloedt en de mate waarin dat ten koste gaat van latere generaties of van mensen elders in de wereld”. Dat laatste, “of van mensen elders in de wereld” is een terechte toevoeging. Daar kom ik straks op terug.

Ook de Partij voor de Dieren hanteert het begrip Brede Welvaart, maar dan omschreven als : “een winst- en verliesrekening die de effecten van beleid op mens, dier, natuur, klimaat en milieu laat zien”. Het gaat namelijk in deze wereld niet alleen om mensen.

En dat brengt mij op ons volgende punt: meer aandacht voor dierenwelzijn in Fryslân. De provincie maakt veel keuzes die belangrijke gevolgen hebben voor dieren. Het gaat hierbij om productiedieren, gehouden dieren, maar ook om dieren die vrij in het wild leven. Tegenover al deze dieren hebben wij als mens verplichtingen, zoals een zorgplicht. In een nader gesprek hebben we dit punt extra benadrukt. Ons verzoek tijdens dat gesprek was dan ook dat één van de gedeputeerden, dierenwelzijn in portefeuille krijgt, zodat dierenwelzijnsbeleid consequent aandacht krijgt en geborgd wordt.

Onze vraag is: krijgt een van de straks te benoemen gedeputeerden deze specifieke portefeuille in haar of zijn pakket? We zien uit naar een toezegging hierop.

Als Partij voor de Dieren noemen we nu enkele punten uit het Bestuursakkoord waar we blij van worden.

Wij zijn blij dat het belang van het beschermen van het Friese landschap nadrukkelijk bij alle beleidsbeslissingen gaat gelden; dat dorpscoöperaties na vier jaar stagnatie het vermogen van hun dorpsmolen mogen opschalen; dat energiebesparing op nummer 1 staat en daar kunnen wat ons betreft nog wel een paar tandjes bij. Wij zijn ook blij met het inzetten van energiecoaches voor en met bewoners. Want zo’n persoonlijke benadering met informatie en advies op maat kan inderdaad zorgen voor een versnelling van de energietransitie. En wij zijn blij met het beleid dat zonnepanelen eerst en vooral op daken worden geplaatst. Samen met gemeenten moet de provincie er wat ons betreft wel voor zorgen dat wind en zon van en voor de dorps- en wijkcoöperaties zijn en niet van projectontwikkelaars.

Om vogels zoveel mogelijk te beschermen tegen windmolens is de PvdD voorstander van hoge, langzaam draaiende windmolens buiten vogeltrekroutes. Navraag bij EAZ- wind leverde ons op dat er nog nauwelijks onderzoek is gedaan naar de effecten van de veel sneller draaiende turbines van 15 meter en dat zij zelf niet van plan zijn onderzoek te doen. Het is echter van belang vooraf aan plaatsing altijd na te gaan of er misschien vleermuizen en andere vogels op of rond een boerenerf verblijven. En ook is de afstand tot Natura 2000-gebieden van belang. Het gaat hier nu in het Bestuursakkoord opeens wel heel erg snel en kort door de bocht! Kan het a.s. nieuwe College toezeggen dat wij als Staten eerst nog goed worden geïnformeerd over de voorwaarden waaronder dergelijke turbines van 15 meter mogen worden geplaatst? En alleen maar op boerenerven en of bijvoorbeeld ook op industrieterreinen?

Graag een reactie.

Wat betreft de acties in het veenweidegebied: Dat er vier jaren worden gebruikt om tot een scenariokeuze te komen, lijkt ons een magere ambitie. Zeker als we dat vergelijken met het ambitieuze initiatiefvoorstel dat vorig jaar door de 5 partijen is ingediend en vervolgens tot nader orde is aangehouden. Wij willen graag van coalitiegenoot PvdA weten hoe concreet dat Initiatiefvoorstel van invloed is op wat nu voorligt in het bestuursakkoord. Wat ons betreft moet er meer gebeuren dan een scenariokeuze. We kunnen toch op zijn minst al 4 stevige pilotprojecten ontwikkeld hebben in de komende vier jaar?!

Tenslotte:

Ik zou nog even terugkomen op het Brede Welvaartsbegrip en dat ook mensen elders in de wereld geen negatieve gevolgen van ons handelen mogen ondervinden. Zeer onlangs, notabene op Wereldmelkdag bleek dat dit wèl het geval is. Maar niets hierover in de landelijke of eigen Friese media. Wèl dat afgelopen vrijdag de huidige en toekomstig gedeputeerde de Rouwe op de markt in Bolsward een kraam opende van leerlingen van het Marnecollege. Zij willen geld verdienen om vrouwen in Oeganda op weg te helpen met hun bedrijfjes. Maar is het de heer de Rouwe ook bekend dat wij het intussen opnieuw hebben laten gebeuren dat er vanaf 2016 weer Europese melk in de vorm van melkpoeder gedumpt is? En wel in meerdere ontwikkelingslanden?

Na het afschaffen van het melkquotum in 2015 is al snel 3 miljard kilo melk uit de Europese markt gehaald en opgeslagen. Doel daarvan was om de melkprijs van de Europese, Nederlandse en dus ook Friese boeren op niveau te houden. 3 Miljard kilo. Dat is ongeveer ¼ van wat Nederland jaarlijks produceert. De helft van die gedumpte 3 miljard kilo melk kwam uit Ierland èn Nederland. Vanaf 2016 is die melkpoeder, zoals ook al eens eerder gebeurde, tegen spotprijzen gedumpt; in een aantal W-Afrikaanse landen, en wel in Mali, Burkina Faso, Senegal, Mauretanië en Niger. Kleine boeren daar, met slechts enkele koeien konden hun melk niet meer kwijt en zijn door dumping van onze Europese melk weggeconcurreerd. Dit zijn allemaal checkbare feiten en cijfers.

Wij zijn als Nederland en dus ook Fryslân mede verantwoordelijk voor deze dumpingpraktijken. Ik vind het een grote schande!!!!

Graag hoor ik van gedeputeerde de Rouwe wat hij cq het nieuwe College gaat doen met deze kennis.

Mijn inbreng in de Staten komt altijd op onze website te staan onder “bijdragen” van de Statenfractie. De bronvermeldingen over de melkdumping staan er onder mijn tekst bij. Zo kunt u de feiten hierover zelf nagaan. Onze website is: friesland.partijvoordedieren.nl

De Partij voor de Dieren kan mede hierom volstrekt niet akkoord gaan met de vier sterren voor de Friese landbouw, zoals dit met trots beschreven staat in het bestuursakkoord .

Hoezo Brede Welvaartsblik! Anno 2019 is het nog steeds: Ikke ikke, en de rest kan …..en ….. Wat niet weet wat niet deert!

https://dierenartsenzondergren...

https://www.melkveebedrijf.nl/...

http://www.ddb.nu/nieuws/persb...

Interessant voor jou

Inbreng bij energieneutrale provincie

Lees verder

Inbreng bij geitenstop / Wijziging Verordening Romte 2014

Lees verder