Inbreng bij burger­par­ti­ci­patie in Windpark Fryslân


2 maart 2019

Wanneer wij het voorstel goed gelezen hebben komen wij uit op drie mogelijke varianten voor de structuur van waaruit burgerparticipatie geregeld kan worden.

1. Middels een door Fryslân Hurde Wyn BV geselecteerde derde partij.

2. Door het oprichten van een fonds met een fondsbeheerder

3. Door het op het niveau van de WPF Holding of WPF BV te structureren.

En wat is dan voor de burger-participant aan de IJsselmeerkust de meest voordelige organisatieconstructie en wat is juridisch het minst ingewikkeld? Dat lijkt optie drie te zijn volgens het voorliggende stuk. Maar is dat wel als je alle andere facetten er ook in meeneemt wel zo? Want deze materie is dermate ingewikkeld dat je op een bepaald moment door de bomen het bos niet meer kan zien.

En wie gaat straks bepalen welke constructie het wordt? En hebben wij als Staten er dan nog iets over te zeggen welke constructie het uiteindelijk wordt?

Die vraag heb ik eerst nog aan de gedeputeerde.

Wat de Partij voor de Dieren betreft gaan zich hier niet de al genoemde maatschappelijke organisaties over buigen of WPF Holding BV, maar een onafhankelijk adviesbureau met daarbij de vraag: hoe gaan we de belangen van de deelnemende inwoners uit het gebied van de IJsselmeerkust die de lasten ondervinden het allerbeste van dienst zijn om er ook zo hoog mogelijke lusten uit te halen. Hoe gaan we om met de kosten van tussentijdse verhandeling van de obligaties enzovoort.

Daartoe hebben wij een amendement van D66 mede ondertekend

En om te ontdekken hoe hoog de prijs van één aandeel minimaal moet gaan worden en hoeveel aandelen een burger rond het IJsselmeer maximaal kan afnemen, vindt er eerst nog een raadpleging plaats onder de inwoners zelf van het IJsselmeergebied ? Hoe denken zij zelf over participatie? Want voor zover ik heb gelezen is dat nog niet gebeurd. Maar het gaat wèl over hen. Het is namelijk denkbaar dat het nu genoemde bedrag van € 500 te hoog is. En anders wordt het slechts een haalbare kaart voor inwoners van de IJsselmeerkust die toch al beschikken over een extra spaarpotje en geen vervelend risico lopen mocht alles tegen zitten. En het kan toch niet de bedoeling zijn dat alleen de kapitaalkrachtigen mee gaan doen.

We hebben hierover een amendement, tenzij de gedeputeerde kan toezeggen dat die raadpleging van de inwoners van het IJsselmeergebied dit jaar nog gaat plaatsvinden en hierover wordt terug-gerapporteerd aan de Staten.

Kan de gedeputeerde dat toezeggen?

Deze week trof ik wat gegevens in de LC aan over de deelname aan fondsen van Windpark Westermeerwind met 48 turbines). 441 Bewoners van de gemeente Urk, Noordoostpolder en voormalig Lemsterland hebben samen voor ruim € 9 miljoen euro ingeschreven voor het Leningenfonds en het Aandelen fonds. Gemiddeld is dat € 20.400 per inwoner van al deze 441 inwoners.

Dat is toch niet zoals wij het hier willen?