Inbreng bij D66 initi­a­tief­voorstel dorps­molens


16 december 2020

Dank u voorzitter,

Wind vormt een belangrijke pijler voor de verduurzaming van onze energievoorziening. In het kader van het Klimaatakkoord is de opgave voor onze provincie om 2,31 TWh (terrawattuur) aan duurzame energie te produceren.

Voorzitter, ik wil hierbij benadrukken dat de realisatie van 2,31 terrawattuur in het kader van de RES een goede start is van de verdere verduurzaming van de energievoorziening, maar wel slechts een eerste stap. Om de stap te maken naar volledig energieneutraal, is veel meer nodig en wordt ook de nodige ambitie gevraagd van het provinciaal bestuur. De Partij voor de Dieren gaat met de blik op de horizon voor zsm energieneutraal, waarbij ontwikkelingen vanuit de Mienskip voluit moeten worden gestimuleerd.

Een groot deel van de energieopgave moet komen uit windenergie. Naast Windpark Fryslân en Nij Hiddum Houw bieden dorpsmolens goede kansen om een deel van de opgave op land in te vullen. Dorpsmolens verdienen ruim baan in de broodnodige transitie naar een duurzame samenleving.

Ook moet niet worden onderschat dat het fenomeen Dorpsmolens van grote waarde is voor het draagvlak in de Mienskip voor het behalen van de doelstellingen van de energietransitie. Er staan inmiddels 16 dorpsmolens in de provincie en er zijn plannen voor nog eens 50 molens.

Windenergie biedt goede koppelkansen met zonne-energie. Fryslân biedt volgens serieuze wetenschappers klimatologisch goede kansen voor wind- en zonne-energie. Bovendien zijn zon en wind oneindig beschikbare energiebronnen. In de expertmeeting van 2 december jl. verwacht het Planbureau voor de Leefomgeving dat vanaf 2025 geen subsidie meer nodig is voor de exploitatie van windenergie, afhankelijk van de hoogte van de windturbines. In zijn algemeenheid geldt hoe hoger de turbine hoe rendabeler de exploitatie.

Wij zijn er dan ook voor dat windmolens met een hogere tiphoogte dan 100 meter wél worden toegestaan, mits het een lokaal gemeenschappelijk initiatief betreft, zoals een lokale energie coöperatie, met draagvlak onder de inwoners. Het loslaten van de tiphoogte is vanuit een oogpunt van rentabiliteit een noodzakelijke randvoorwaarde, zoals ook aangegeven is door meerdere insprekers van lokale energie coöperaties.

Voorzitter, mijn betoog samenvattend steunen wij volledig het initiatiefvoorstel van D66.

Interessant voor jou

Inbreng N358 de skieding

Lees verder

Inbreng bij motie vreemd - De Skries op 1

Lees verder