Inbreng N358 de skieding


16 december 2020


Dank u voorzitter,

Het plan dat nu voorligt, is het resultaat van een brede raadpleging van belanghebbenden en omwonenden. Mijn fractie heeft waardering voor de aanpak van het College die tot een breed gedragen oplossing voor dit project heeft geleid.

Voorzitter, in de Natuurtoets Wet Natuurbescherming wordt gesteld dat met het op voorhand aanleggen van faunapassages in de Skieding een toekomstige barrière voor een aantal zeldzame en beschermde diersoorten wordt opgeheven, zoals de das en de otter. Een actuele zaak, gezien de recente berichtgeving over de toename van verkeersongevallen met otters. De natuurtoets beveelt aan om rekening te houden met deze soorten bij de opwaardering van de N358 door bijvoorbeeld het aanleggen van een of meer faunapassages. De PvdA dient daarvoor samen met de PvdD, GL en …een motie in.

Daarnaast worden er nog enkele aanvullende aanbevelingen in de natuurtoets gedaan met weinig tot geen financiële implicaties:

  • Ten eerste: Mogelijke (verstorende) werkzaamheden bij voorkeur niet uitvoeren of starten binnen de gevoelige broedperiode van de in de naaste omgeving nestelende buizerd
  • En ten tweede: Met een straatverlichting met stralingsbeperkende armaturen, in combinatie met vleermuisvriendelijke led-verlichting, de negatieve effecten van verlichting op vleermuizen minimaliseren.

Is het College bereid deze aanbevelingen bij gebleken geschiktheid over te nemen ? Graag een reactie van de gedeputeerde.

Voorzitter, tenslotte nog een opmerking over de aanwezige houtopstanden. Met de herstructurering zal een groot aantal bomen langs de N358 verdwijnen. De houtopstanden liggen buiten de bebouwde kom en vallen hiermee onder het beschermingsregime van de Wet Natuurbescherming. Gezien het groot aantal te verwijderen bomen, is de herplantplicht van toepassing en dient met het bevoegd gezag te worden bepaald op welke wijze deze moet worden ingevuld. In dit geval moet de Provincie dat dus met zichzelf opnemen. Gedeputeerde mevrouw Poepjes heeft in de commissievergadering aangegeven dat de Provincie, net als bij de Centrale As, deze herplantplicht volledig conform wet- en regelgeving in te vullen. Wij zijn blij met deze toezegging en hebben daarbij nog de aanvullende vraag of de Staten te zijner tijd kunnen worden geïnformeerd hoe deze herplantplicht is uitgevoerd. Bent u daartoe bereid?

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Inbreng bij Wijziging Verordening Romte Zonneladder

Lees verder

Inbreng bij D66 initiatiefvoorstel dorpsmolens

Lees verder