Inbreng bij de Begroting 2018


8 november 2017

Dank u wel, voorzitter.

Wij hebben in deze begroting vooral gekeken naar de financiering van een belangrijk beleidspunt van dit college: de bevordering van de natuurinclusieve landbouw.

In de Commissievergadering werd duidelijk dat er een flink aantal fracties vindt dat er op dit punt stappen gezet moeten worden. En dat is ook broodnodig want wij hebben de begroting inclusief de bijlage doorgenomen en volgens ons komt de natuurinclusieve landbouw er maar karig van af.

Sterker, het was voor ons eigenlijk onmogelijk om de bedragen te vinden die de Provincie in 2017 uitgaf en in 2018 denkt uit te geven aan de ene kant, de gangbare landbouw en aan de andere kant, de bevordering van de natuurinclusieve landbouw.

Wij zijn voor transparantie, maar dan heb je natuurlijk wel cijfers nodig.

Wij kregen als antwoord uit het ambtelijk apparaat, dat de uitsplitsing waar wij schriftelijk om hadden gevraagd , niet kon worden geleverd. Wij vinden dat niet acceptabel en willen graag dat de gedeputeerde deze uitsplitsing alsnog levert.

Graag een toezegging hierop.

Het College heeft in juni aangegeven de transitiegelden voor projecten natuurinclusieve landbouw grotendeels door te schuiven naar 2019. Daarmee worden die projecten feitelijk in de ijskast gezet. En in maart 2019 zijn er al weer verkiezingen! Waarom niet alvast de helft bestemmen voor 2018?

Alle signalen wijzen erop dat er in de landbouw in rap tempo een omslag moet komen.

Er is werk aan de winkel en wel: nu!

Graag een reactie van de gedeputeerde.

En we willen hem wel een handje helpen met een motie waarin wij vragen om de helft van de transitiegelden met een begrotingswijziging al in 2018 te activeren.

en een motie om in 2018 en daarna alleen nog financiële en andere ondersteuning te bieden aan nieuwe landbouwprojecten die aantoonbaar bijdragen aan de transitie naar natuurinclusieve landbouw. Die motie wordt mee ingediend door de Partij van de Arbeid.