Inbreng Inkoop- en aanbe­ste­dings­beleid


30 november 2017

De provincie koopt jaarlijks voor minstens 100 miljoen euro aan goederen en diensten in. Wij vinden dat de provincie hiermee een uitstekend strategisch instrument in handen heeft om gewenste maatschappelijke effecten te stimuleren. Wij zien dan ook graag dat dit instrument optimaal wordt ingezet.

GS vraagt aan de Staten om de maatschappelijke thema’s te kiezen die met het inkoop- en aanbestedingsbeleid gestimuleerd zullen worden. Wat ons betreft betekent dit dat de provincie naast het bevorderen van een goede werkgelegenheid (wurk foar us mienskip) social return en eerlijke handel ook volop inzet op duurzaamheid en een circulaire economie.

Maar wat schetst onze verbazing: hoewel GS in haar voorstel wel spreekt over duurzaam inkopen, wordt daarbij met geen woord gerept over de urgentie van de energietransitie of over de noodzaak van een circulaire economie. En dat terwijl in 2015 geschiedenis is geschreven met een wereldwijd klimaatakkoord. En in 2016 sprak Nederland uit in 2050 helemaal circulair te willen zijn; een doel dat onze Staten eerder dit jaar hebben overgenomen.

Dat deze ontwikkelingen niet nadrukkelijk zijn meegenomen in het huidige voorstel vinden wij vreemd.

Voorzitter, duurzaam inkopen, circulair inkopen en maatschappelijk verantwoord inkopen zijn allemaal hele brede begrippen met een grote overlap. Wij zien graag dat de Provincie concrete doelen nastreeft op dit vlak die de Staten kunnen controleren. Door alleen deze vage containertermen te gebruiken wordt dat lastig.

Wij dienen daarom een motie* in om de klimaatambities en circulaire doelstellingen concreet door te vertalen in het inkoopbeleid. Wij vragen GS daarbij op korte termijn de Green Deal Circulair Inkopen te ondertekenen en meer dan twee circulaire aanbestedingen per jaar te doen. Uiteindelijk moeten op de middellange termijn alle aanbestedingen volledig circulair en duurzaam zijn.

We vragen GS hiervoor een plan te formuleren.

Voorzitter, wij vinden het belangrijk dat de Provincie meters maakt met de gekozen thema’s. Daarbij is het van belang dat ze allemaal goed toepasbaar worden gemaakt. De ervaring leert dat dit met social return en wurk foar us mienskip goed heeft gewerkt.

Wij zien graag dat alle gekozen thema’s op eenzelfde manier worden uitgewerkt. In de memo inkoopbeleid in ontwikkeling wordt alleen gesproken over het uitwerken van eventuele nieuwe thema’s. Zoals wij dat lezen hoort duurzaam inkopen daar niet bij.

Kun u toezeggen dat ook bij dit thema bruikbare regels voor de aanbestedingspraktijk zullen worden opgesteld?

Wij vinden ook dat het GS niet te gemakkelijk moet worden gemaakt om af te wijken van de gekozen thema’s en dienen daarom een amendement in, om te borgen dat hiervoor alleen bij hoge uitzondering gekozen wordt.

Tot slot voorzitter, vinden wij het belangrijk dat Provinciale Staten ook op dit gebied haar controlerende taak goed kan uitvoeren. Wij willen graag inzicht in hoe de gekozen thema’s in de daadwerkelijke inkoop- en aanbestedingspraktijk tot uiting komen. Helaas ontbreekt daarvoor tot nu toe een goede rapportage.

Kunt u toezeggen dat jaarlijks bij de Berap over de voortgang van elk thema zal worden gerapporteerd?

Dank u wel.

* deze motie hebben we ingetrokken naar aanleiding van de reactie van de Gedeputeerde Kielstra