Inbreng bij de jaar­stukken 2017


24 mei 2018

Dank u wel, voorzitter,

Met dank aan de ambtenaren voor de beantwoording van onze vragen willen wij aandacht vragen voor in elk geval vier onderwerpen in de Jaarstukken die op achterstand staan:

schoon water, een vlotte energietransitie, een verbetering op het milieutoezicht (FUMO) en natuurherstel.

Maar ook aandacht voor onze aangenomen motie in het kader van de verkeersveiligheid waarbij aanrijdingen met dieren in beeld gebracht zouden worden en zou worden onderzocht hoe deze zijn te voorkomen met bijvoorbeeld verkeersremmende maatregelen op bepaalde tijden of wildwaarschuwingssytemen. Bij herhaalde navraag hebben we nog steeds geen informatie over wat hiermee is gebeurd in 2017. Graag een reactie.

Schoon water:

In de jaarstukken staat dat in geen enkel waterlichaam, - totaal zijn dat 24 waterlichamen-, de gestelde ecologische doelen op alle vier parameters is bereikt (teveel stikstof en fosfaat.). Er wordt toch een beeld geschetst dat ons water schoon is, omdat alle waterlichamen aan de normen voor de chemische stoffen voldoen. Er is echter van alles mis met die normen. Veel normen bestaan nog niet eens, lang niet alles wordt gemeten, en ook als het wel aan de norm voldoet, kan nog altijd de natuur er onder lijden. Waterschappen trekken al jaren aan de bel over de zorgelijke kwaliteit van het oppervlaktewater, met betrekking tot antibiotica en andere medicijnresten en met betrekking tot bestrijdingsmiddelen die zich in het oppervlaktewater ophopen.

Voor al deze stoffen zijn nog geen normen vastgesteld. Het Wetterskip neemt voor deze stoffen nog geen maatregelen. Hoogste tijd om dat te gaan doen, vinden wij.

Schoon kunnen we het Friese water dus absoluut niet noemen!

En hoe schoon zijn de boerensloten? Daar wordt niet eens gemeten. We zouden namelijk enorm schrikken! Meetpunten zijn er alleen in open water.

80% van de boeren doet mee aan het terugdringen van erfemissie. Dat is mooi, maar als we dan het onderzoeksrapport Feiten over bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater in Drenthe erbij pakken, dan hebben we geen reden om gerust te zijn. Gemiddeld worden in de land- en tuinbouw jaarlijks 7.4 kg per ha aan bestrijdingsmiddelen gebruikt (p.27).

Nederland is na Malta en Cyprus de grootste verbruiker van bestrijdingsmiddelen per hectare in de EU (9). Dat is reden tot grote zorg.

Een vlotte energietransitie.

De energietransitie gaat vreseljik traag. En dat terwijl onze energieopgave zo groot en urgent is. De GS brief over de energietransitie die deze week verscheen, concludeert op p 14 dat vooral energiebesparing achter blijft, o.a. door een aantrekkende economie. Er moet veel meer werk gemaakt worden van het bevorderen van energiebesparing.

Een verbetering op het milieutoezicht (FUMO)

Over de luchtkwaliteit van de REC in Harlingen staat dat er sprake is van herstel van vertrouwen bij de omgeving over de luchtkwaliteit. Uit de contacten die wij hebben in Harlingen en omgeving is dat vertrouwen nog allerminst hersteld en monitoring van de REC blijft ons inziens nodig. Het is wat al te gemakkelijk om critici weg te zetten als: die waren altijd al tegen de REC en zullen nooit te overtuigen zijn.Natuurherstel

Wij maken ons ernstige zorgen over de verdroging. Verdroging is een groot probleem dat veel sneller moet worden aangepakt dan de huidige schrale 250 hectare per jaar. Inh dat tempo duurt het nog veertig jaar voordat de verdroging in Fryslân is aangepakt. Zoals in het Water Huishoudings Plan 4 staat: Ondanks de uitgevoerde projecten in TOP-lijst gebieden1 (2.500 ha), is nog bij 9.500 hectare natuurgebied sprake van verdroging (waarvan ongeveer de helft bestaat uit Natura 2000-gebied). Dit betekent dat bijna 60% van alle grondwaterafhankelijke natuur is verdroogd.

Op een aantal van deze punten komen we bij de behandeling van de Kadernota zeker terug.