Inbreng over de FUMO


24 mei 2018

Inbreng bij de stukken over de FUMO, 23 mei 2018

Dank u wel, voorzitter,

Wij zijn bezorgd dat er te weinig toezicht is op dit moment. Er is niet minder, maar meer toezicht nodig in onze provincie. Er gebeurt helaas veel dat niet door de beugel kan en minder toezicht geeft meer ruimte voor vrij spel in de trant van “Ach, niemand ziet wat ik doe”. Een mentaliteit die helaas tot toezicht en handhaving noopt.

Wij denken hierbij aan de vinger aan de pols bij de REC, het spuiten van landbouwgif terwijl de windkracht van dat moment spuitactiviteiten verbiedt, de illegale roofvogeljacht, visstroperij, het kapotrijden van weidevogelnesten tijdens het maaien en bij het gebruik van de sleepslang, het illegaal lozen in het vaarverkeer en wat vorig jaar heel actueel was, ook in Fryslân: de mestfraude.

Bedrijven komen stelselmatig weg met te weinig toezicht. Dat komt ons leefmilieu niet ten goede.

Wij zijn het niet eens met louter risicogericht toezicht. Op toezicht moet je niet beknibbelen en bezuinigen. Juist door regelmatig toezicht stimuleren we dat bedrijven en personen zich netjes gedragen. Alleen de stoutste jongetjes van de klas er uit pikken is onvoldoende wat ons betreft.

Doel van de oprichting van Omgevingsdiensten was een kwaliteitsverbetering van de VTH taken. Wij zien deze kwaliteitsverbetering op het gebied van toezicht en handhaving nog onvoldoende terug in het huidige ontwikkelplan.

Ook in de jaarstukken lezen we keer op keer dat de uitvoering van toezichtstaken achterblijven op de planning. Onder de door de provincie ingebrachte bedrijven zijn een behoorlijk aantal risico- gevoelige bedrijven die een aanzienlijke hoeveelheid uren kosten, welke ten koste gaan van het reguliere werk. Een kwalijke zaak.

Wij kunnen overigens wel instemmen met de zienswijze van GS.

We geven de FUMO nog wat tijd zich goed te ontwikkelen. Dat er meer geld nodig is, is niet verrassend. Want de Friese norm is scherp gesteld en ligt lager dan landelijk. Met de nieuwe wet VTH moet ook de productiviteit van de FUMO gaan toenemen. Een geldinjectie zoals de FUMO die verlangt, kan er hopelijk voor zorgen dat de VTH taken op een hoger niveau zullen worden uitgevoerd.

Wel hebben we zorg over de verdeling vergunningverlening/toezicht/handhaving. Tijdens de commissievergadering vermeldde de FUMO dat in toezicht wel geschoven kan worden, maar dat vergunningverlening gewoon moet gebeuren (budgetverschuiving van 2.5 ton van toezicht naar vergunningverlening).

In de nieuwe bedrijfsvoering moet dit niet meer voorkomen, en een apart budget voor toezicht en handhaving komen. Daar zijn we het uiteraard mee eens.

Toch wordt het budget voor toezicht niet verhoogd. Eerst wordt geprobeerd binnen het budget de risico’s goed af te dekken, maar het budget voor vergunningverlening gaat wel omhoog. Dat lijkt onze fractie een onlogische gang van zaken. Graag zou ik van de gedeputeerde willen vernemen hoe hij dat ziet.