Inbreng bij het initi­a­tief­voorstel voor natuur­herstel


24 mei 2018

Inbreng bij het Initiatiefvoorstel: Integrale aanpak behoud Friese natuur en landschap, 23 mei 2018

Dank u wel, voorzitter,

Als Partij voor de Dieren willen wij vandaag benadrukken dat de nieuwe stip op de horizon die het Initiatiefvoorstel voorstaat gewoonweg noodzakelijk is, gelet op alle steeds alarmerender geluiden die ons de afgelopen maanden bereikten. We weten inmiddels dat zelfs de bodemvruchtbaarheid van de landbouwgronden in onze provincie op het spel staat. En we weten inmiddels ook dat zonder bijen en andere insecten het hele voedselweb instort, met alle gevolgen van dien. Ook voor de mens. Allemaal signalen die ons roepen: wordt wakker!

En zoals het er momenteel in Fryslân met de grutto’s voor staat raken we bij ongewijzigd beleid de komende 20 jaar in ieder geval nog 60% van de grutto’s kwijt, zo vernam ik nog van Jos Hooijmeijer tijdens de Statenmarkt. Fryslân, de grutto-provincie van Nederland! Alarm!

Dat Nederland samen met Malta onderaan de lijst staat met nog slechts 15% over van de biodiversiteit wisten we al veel langer, maar bleef als abstract feit ergens boven ons zweven. Dat Nederland samen met Malta en Cyprus in 2016 in de Europese Unie de grootste verbruiker was van chemische bestrijdingsmiddelen per hectare was ook al een bericht, dat ons hier niet goed uitkwam. En dat glyfosaat van de Europese Unie nu toch nog vijf jaar mag worden gebruikt met steun nota bene van Nederland geeft ook aan dat de alarmbellen hier blijkbaar nog steeds niet rinkelen en dat commercie, effectiviteit, kostenreductie en rendement begrippen zijn die nog steeds veel belangrijker zijn dan verantwoord omgaan met de natuurlijke hulpbronnen en het unieke voedselweb dat eeuwenlang aan de basis van alles lag.

Dat het CDA en de VVD een eventuele nieuwe stip op de horizon alleen samen met de landbouwsector wil zetten, bevreemdt onze partij niet. Immers het zijn juist deze partijen die decennialang voluit een ontwikkeling gesteund hebben die ertoe heeft geleid dat de gangbare landbouw juist steeds minder is gaan werken in harmonie met de natuur. Het gevolg daarvan is dat de bodemvruchtbaarheid zelfs sterk achteruit is gegaan. En dat gangbare boeren nu zelfs bijgeschoold moeten worden in de zorg voor een betere bodemvruchtbaarheid, stemt mij ronduit treurig. De broodnodige natuurlijke evenwichten, zowel boven de bodem als in de bodem zijn volledig verstoord! Wat duurzaam! Helemaal niet duurzaam en natuur-inclusief!

Die nieuwe stip op de horizon moeten wij als Provinciale Staten nu echt gaan zetten: vandaag!

De nadere uitwerking van die stip op de horizon van het Initiatiefvoorstel gebeurt wat de Partij voor de Dieren betreft uiteraard samen met alle betrokkenen. En dat zijn natuurlijk ook de mensen die te kampen hebben met paalrot onder hun huizen. Het traject met de boeren wordt wat ons betreft ingezet met ook persoonlijke advies op maat, om te helpen de juiste stappen te zetten op hun specifieke areaal, richting die nieuwe stip op de horizon van vandaag.

Ik ben ervan overtuigd dat we daar de boeren meer mee gaan helpen dan de decennialange politieke steun voor het méér, intensiever en groter, dat uiteindelijk naar een doodlopende weg leidt; en wat dus helemaal geen echte steun was. Immers, al jarenlang kunnen we weten dat bulkmelk overal elders goedkoper kan worden geproduceerd dan in Nederland. Friesland Campina stelt momenteel al noodmaatregelen in om de bulkmelkproductie af te remmen. Ik denk dat de (veenweide)boeren daar meer van geschrokken zijn dan van ons initiatiefvoorstel!

Welke belangen werden hier alsmaar en dat al jarenlang politiek verdedigd?! De belangen van enkele grote bedrijven. Niet die van de gemiddelde gangbare boer, de biologische boer of die van de burger.” Immers, en hier citeer ik een wijsheid van Abd Ru Shin : “Alleen in het natuurlijke rust het welslagen en in het onnatuurlijke de ineenstorting.” En de bioloog Henk Saeys ( 1935-2016) zei het zo: “ Moeder natuur is onze beste ingenieur.” Het veronachtzamen van het natuurlijke en van Moeder natuur, in een overigens langzaam en daarmee voor velen niet goed op te merken sluipend proces, komt nu echter onherroepelijk als een boemerang op de sector en op ons allemaal terug. Het staat ons te doen om het tij drastisch te keren, maar uiteraard wel met een helpende hand richting alle betrokkenen. Om te beginnen in het veenweidegebied, maar wat de Partij voor de Dieren betreft: provincie-breed.

Bekijk het initiatiefvoorstel, de onderlegger en het persbericht daarover hier.