Inbreng bij Friese Ontwik­ke­lings Maat­schappij ( FOM)


24 januari 2018

24 januari 2018

Voorzitter, dank u wel.

Dit College wil het Friese MKB opstoten in de economische vaart der volken. Of ze nou willen of niet. Meer, meer, meer. Wij zijn voor groei binnen de grenzen van een duurzame samenleving die rekening houdt met de aarde.

De Partij voor de Dieren is niet voor meer, maar voor beter.

Ook als dat minder betekent.

Wat minder in combinatie met beter kan toch meer zijn.

Mijn fractie heeft helemaal geen behoefte aan een FOM. Geld is nog nooit zo goedkoop geweest en onlangs hebben we nog in het Financieel Dagblad ( 22 januari, pag. 1) kunnen lezen dat financiers nauwelijks meer voorwaarden stellen. Als ze hun geld maar kwijt kunnen.

Nu de FOM desondanks toch vorm krijgt missen wij nog wel een belangrijke randvoorwaarde die aan leningen zouden moeten worden gesteld, wat ons betreft.

Als de Provincie geld in de FOM steekt, dan kan dat wat ons betreft alleen wanneer de betrokken onderneming een bijdrage levert aan de circulaire economie en onze duurzaamheidsdoelen.

En verder, voorzitter, zitten wij nog met een onduidelijkheid. In de Commissievergadering heeft gedeputeerde De Rouwe gezegd dat de FOM niet bedoeld is voor agrarische bedrijven. Van ambtenaren horen wij het tegenovergestelde. Hoe zit dat?

En een tweede vraag aan de gedeputeerde is: ziet hij wellicht in de FOM een mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan de omschakeling van kleinere gangbare boerenbedrijven naar natuurinclusieve bedrijven richting een volledig circulaire landbouw?

Wij hebben de motie van de SP over duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen mee ondertekend