Inbreng bij grond­beleid


20 april 2022

Zoals wij eerder in deze Staten aangegeven hebben, is de Partij voor de Dieren van mening dat het gehele plan voor het Natuur Netwerk Nederland moet worden uitgevoerd. Niet voor de helft of voor driekwart maar helemaal, waarbij alles op alles wordt gezet om de datum van 2027 te halen. Dit mede in de wetenschap dat het natuurnetwerk al een uitgeklede versie is van de oorspronkelijke Ecologische Hoofdstructuur. Van de oorspronkelijk beoogde aanleg van 19.000 ha EHS, is 4.500 ha. Komen te vervallen onder het bewind van toenmalig staatssecretaris Henk Bleker, die kennelijk toen al bezig was met het nemen van populistische politieke afslagen.

Meer natuur is niet alleen goed voor het klimaat, de flora en fauna en de versterking van de biodiversiteit, maar draagt ook bij aan een oplossing van het stikstofprobleem, één van de majeure Provinciale uitdagingen. De Staat van de Natuur is een belangrijke randvoorwaarde geworden voor nieuwe ontwikkelingen en dus meer en meer een belangrijke economische factor.

Wat betreft het beoogde doorschuiven van de realisatie van het NNN van 2027 naar 2035, heeft gedeputeerde Hoogland in de recente commissievergadering aangegeven dat daarover in de maand mei bestuurlijke overleg in IPO verband met het Ministerie van LNV gepland is. Is het College bereid om de Staten zo spoedig mogelijk na dat overleg te informeren over de resultaten van dat overleg?

Ook is duidelijk geworden dat Fryslân wat de NNN-opgave betreft zich bevindt in de achterhoede van de gezamenlijke provincies. Dat blijft naar de mening van de Partij voor de Dieren risicovol. Ten aanzien van de onderdelen KRW en Natura2000 liggen immers concrete en duidelijke afspraken met zowel het Rijk als de Europese Unie, om het even of het om resultaatverplichtingen gaat of niet vrijblijvende inspanningsverplichtingen. Het blijft dan ook verbazingwekkend dat het College ervoor kiest om pas in 2027 – als laatste redmiddel - het instrument van grondonteigening in te zetten op de verwervingsopgave van natuur. Willens en wetens neemt GS het risico van een aanwijzing vanuit Brussel of Den Haag voor lief. Daar komt nog bij dat grondonteigeningsprocedures zeer tijdrovend kunnen zijn. Als het College pas in 2027 daarmee aan de slag gaat zullen de eerste projecten op onteigeningsbasis niet veel eerder dan 2030 kunnen beginnen.

Wat ons betreft is dat een volstrekt verkeerde prioriteitsstelling. Het amendement van Groen Links “Kiezen voor optie 4plus: Alles uit de kast voor aanleg hele NNN” met 2027 als uitgangspunt dienen wij dan ook met het oog daarop mee in. Met onze aanvullende motie “Snellere realisatie NNN” vragen wij het College om ook met de inzet van het onteigeningsinstrument niet te wachten tot 2027 maar daar ook nu al voortvarend mee aan de slag te gaan. De SP dient deze motie mee in. De motie van Groen Links “Inpassingsplan maken voor Natuur Netwerk” past eveneens in de prioriteitsstelling zoals wij (en GrienLinks) die zien. Deze motie dienen wij graag mee in.

Voorzitter, tot zover mijn inbreng.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Inbreng Startnotitie Bodembeleid

Lees verder

Inbreng evaluatie ganzen

Lees verder