Inbreng Start­no­titie Bodem­beleid


23 maart 2022


Dank u voorzitter.

De PvdD kan instemmen met het voorstel van het College om Scenario 2 als voorkeursscenario vast te stellen, waarbij gestart wordt met stap 1, het uitvoeren van een verkenning/studie naar bodemvitaliteit/bodemgezondheid. Zoals ook aansluit bij onze visie, is een goede kwaliteit van de bodem onmisbaar voor een gezonde leefomgeving en voor een goede biodiversiteit. Ook is de kwaliteit van de bodem een natuurlijke randvoorwaarde, wat betreft het behalen van de opgaven van de landbouw, de veenweide, het klimaat alsmede water en energie. Het is dus alleen maar goed (ook al komt het rijkelijk laat) dat GS voorstelt het bodembeleid breder te trekken dan bodemsanering en chemische verontreiniging. Maar beter laat dan nooit zullen we maar zeggen.

Optimistisch als wij zijn, spreken wij de verwachting uit dat stap 1 de opmaat is naar het hogere ambitieniveau in het uiteindelijke nieuwe beleidskader en dat daarvoor dus ook de nodige financiële middelen worden gereserveerd. Zoals gezegd, is een gezonde bodem randvoorwaardelijk voor veel andere beleidsmatige opgaven. Het is dan ook van belang om niet te wachten met een maatregelenpakket totdat het beleid uiteindelijk is vastgesteld. De moties van GrienLinks “Kwaliteit bodem niet verder verslechteren” en “Bedreigingen Bodem systematisch in beeld brengen” dienen we dan ook mee in.

Het rapport van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur – De Bodem bereikt? – van juni 2020 geeft de urgentie van een goed bodembeleid goed aan. De Raad pleit onder meer voor een grotere focus op koolstofopslag in de bodem. Dat is in lijn met het Klimaatakkoord van 2019 waarin is bepaald dat vanaf 2030 tenminste 5% van de huidige CO2-emissies door opslag in de bodem worden gecompenseerd. De bodem is door koolstofvastlegging dus belangrijk voor de klimaataanpak.

De provincie zet met deze startnotitie een belangrijke stap naar een steviger bodembeleid en dat is mooi. Maar het belang en de urgentie van koolstofvastlegging wordt niet expliciet genoemd in scenario 2. Wij dienen daarom een motie Koolstofvastlegging in, waarin we onze mening uitspreken dat de bodem door koolstofvastlegging belangrijk is voor de klimaataanpak. We verzoeken GS om de mogelijkheden van koolstofvastlegging in de bodem en de kennisontwikkeling daaromtrent expliciet mee te nemen bij de studie bodemvitaliteit, het transitieprogramma, en de uitwerking van het toekomstige Fries bodembeleid. Deze motie wordt mee ingediend door GL PvdA SP en D66.

Voorzitter, dank u wel.

Interessant voor jou

Inbreng Natuer mei de Mienskip

Lees verder

Inbreng bij grondbeleid

Lees verder