Inbreng bij Hege­warren


20 april 2022

Wat de Partij voor de Dieren betreft, kunnen we vandaag een besluit nemen over de keuze van het voorkeursalternatief. Allereerst onze complimenten voor het cocreatieteam. Er is voldoende kwantitatieve en kwalitatieve informatie beschikbaar voor een keuze op hoofdlijnen. Het amendement van de PvdA en anderen zal ik dan ook niet steunen. Het project behelst een looptijd van meerdere decennia, we leggen ons in dit stadium nog niet vast op een compleet uitgewerkt eindmodel. In de loop van de rit krijgen de Staten nog voldoende mogelijkheden om desgewenst nieuwe accenten te leggen en gedifferentieerde keuzes te maken. Eerst wachten op een besluit van de Staten over wel of geen vaarroute door het gebied heeft het gevaar in zich dat de planontwikkeling van Hegewarren op de lange baan geschoven wordt. Het is nog lang niet zeker dat er in september in de Staten een besluitrijp voorstel van een majeur project als de vaarweg kan worden voorgelegd. En als dat wel het geval is, wordt er dan een concreet go-no-go besluit genomen over een voorkeursalternatief zonder verdere randvoorwaarden vooraf of wordt het een principebesluit met deel- en subvarianten dat ook een langslepend uitwerkingstraject vraagt? Met een koppeling tussen beide gebiedsontwikkelingsprocessen bestaat mijns inziens het gevaar dat de Hegewarren gegijzeld wordt door de vaarweg. Ik hoor graag de visie van het College daarop.

Voorzitter, de Partij voor de Dieren is voorstander voor een verdere uitwerking van de variant “Open en Natuurlijk”. “Open en Natuurlijk” weet meer maatschappelijke doelen te realiseren dan Polderaquarel. “Open en Natuurlijk” scoort beter op onder meer de vermindering van bodemdaling en CO2 uitstoot, reductie kosten waterbeheer, klimaatadaptatie en vermindering van emissie van stikstof. Ook biedt deze variant meer mogelijkheden om een grote boezemuitbreiding te kunnen realiseren. Dit draagt bij aan de klimatologische noodzaak een meer robuust en klimaatadaptief watersysteem te realiseren.

Daarnaast betekent een keuze voor Open en Natuurlijk een grotere bijdrage de oplossing van de verdrogingsproblematiek met betrekking tot het naastgelegen Natura2000 gebied De Alde Feanen, zoals door It Fryske Gea in de hoorzitting van 5 april jl. aangegeven is. Ook is in deze hoorzitting door LTO de verwachting uitgesproken dat landbouw in de Hegewarren op de langere termijn niet houdbaar is.

Punt van aandacht, dat ook in de hoorzitting is benoemd, is het geplande aantal van 50 recreatiewoningen en 60 arken. Als dit planonderdeel doorgaat, betekent dat een ernstige verstoring van de natuur die, mede vanwege de synergie met de Alde Feanen, gebaat is bij rust en stilte. Bij de verdere planuitwerking van dit project staat wat ons betreft de natuur met rust en ruimte op één. Wij gaan er dan ook vanuit dat in de volgende fase nut en noodzaak van deze recreatieve ontwikkeling nader kan worden afgewogen. Kan de portefeuillehouder dat toezeggen?

Voorzitter, ik kan het niet laten om nu alvast een statement te maken over de mogelijkheid om een vaarweg voor grootscheeps vrachtvervoer door de Hegewarren te trekken. Zoals het nu lijkt, is de Partij voor de Dieren tegen een vaarroute naar Drachten langs of door de Hegewarren. Dit gaat ten koste van de kwetsbare natuur, waar met de uitvoering van het plan Open en Natuurlijk terecht veel in geïnvesteerd wordt. Daarnaast lijkt ons het economisch belang van een miljoeneninvestering in een vaarweg als aftakking van een hoofdvaarroute dermate gering dat deze niet te rechtvaardigen is.

Tot slot willen wij een lans breken voor het behoud van het blauwgrasland in de Hegewarren. Wij dienen dan ook de motie Blaugerslannen van de FNP mee in. Voorzitter, tot zover mijn inbreng.

Interessant voor jou

Inbreng evaluatie ganzen

Lees verder

Inbreng Uitvoeringsprogramma Stikstof

Lees verder