Inbreng bij vaarroute Drachten


22 september 2022

Voordat ik in ga op het huidige plan, wil ik kort de geschiedenis aanhalen. Aan het einde van de vorige eeuw is de vaarweg Drachten opgevoerd als een mogelijk compensatieproject voor het destijds niet doorgaan van de Zuiderzeespoorlijn, de facto de inhoudelijke en ideologische voorganger van het huidige concept van de Lelylijn. Het oorspronkelijke vaarplan was niet primair ingegeven door economische motieven, maar het werd gezien als een vorm van compensatie voor Drachten voor het schrappen van de Zuiderzeespoorlijn.

Vandaag de dag blijkt de economische onderbouwing nog even dun te zijn als ruim 20 jaar geleden. Meerdere onderzoeken, van onder meer Panteia en Procap, geven aan dat een significante uitbreiding van goederenoverslag niet te verwachten is en dat heeft zich de afgelopen twintig jaar ook niet voorgedaan. Ook het aantal verleende ontheffingen voor klasse V schepen bevestigt dit beeld. De afgelopen 5 jaar blijken in totaal slechts 7 ontheffingen voor klasse V schepen te zijn verleend. Vanuit economisch perspectief is de noodzaak van de aanleg van een klasse V vaarweg gedurende al die jaren niet, of in het beste geval in onvoldoende mate, aangetoond.

Daarnaast blijkt uit het ontwerpproces dat de vaarweg niet zonder problemen inpasbaar is in het gebiedsontwikkelingsproces Hegewarren met het oog op de bezwaren over veiligheid, bereikbaarheid en invloed op natuur en landschap. Om het sterker uit te drukken, de argumenten voor een vaarroute door de Hegewarren wegen bij lange na niet op tegen de argumenten tegen. De Partij voor de Dieren is het dan ook eens met de constatering van het College dat een grote investering in de vorm van deze vaarweg niet te rechtvaardigen is. De Partij voor de Dieren zal dan ook voor het voorstel van het College stemmen en dus tegen de variant met een vaarroute door de Hegewarren.

Voorzitter, in de commissievergadering van vorige week is er door meerdere insprekers bepleit om op dit moment geen onomkeerbare besluiten te nemen. Naar de mening van de Partij voor de Dieren is het besluit om geen vaarroute aan te leggen door de Hegewarren onomkeerbaar. De mogelijkheid van een vaarroute via een ander tracé kan te zijner tijd altijd nog een optie zijn wanneer gewijzigde omstandigheden en een ander economisch perspectief daar aanleiding voor geeft. Het vraagstuk wel of geen vaarroute is vanuit die optiek omkeerbaar. Mocht dit vraagstuk zich te zijner tijd voordoen, dan is de besluitvorming daarover voorbehouden aan het politiek bestuur dat dan operationeel is. Daar kunnen we nu uiteraard geen voorschot op nemen.

Voorzitter, tot zover mijn inbreng.

Interessant voor jou

Inbreng bij Omgevingsverordening

Lees verder

Inbreng bij herinrichting Hegewarren

Lees verder