Inbreng over Adaptieve maat­re­gelen N358 Skieding


25 april 2018

Dank u wel, voorzitter,

De geplande werkzaamheden aan de N358 hebben al veel stof doen opwaaien. Ook het plan dat nu voor ligt is het resultaat van maar liefst 400 gesprekken met belanghebbenden en omwonenden. Mijn fractie vindt het belangrijk dat aanpassingen aan wegen zoals die bij de Skieding met zorg voor de omgeving worden gedaan. We zijn dan ook blij met de inzet van gedeputeerde Poepjes om een breed gedragen oplossing te zoeken voor dit traject.

Echter, wij missen diezelfde zorgvuldigheid als het aankomt op de overige omwonenden van de weg. Bijvoorbeeld de aanwezigheid van beschermde diersoorten. Op dit moment is het onduidelijk of er dassen in het gebied voorkomen en zo ja, of en waar dan eventueel een faunapassage nodig is. Ook over de aanwezigheid van vleermuizen in het gebied is niets bekend.

In de MER valt te lezen dat er geen gericht veldwerk heeft plaatsgevonden naar beschermde diersoorten. De Commissie Mer beveelt aan om in de vervolgprocedure concrete inventarisaties te doen naar beschermde soorten in het gebied qua flora en fauna. Dit is nodig om specifieke maatregelen te kunnen nemen om negatieve effecten gericht te verkleinen en om een ontheffing te verkrijgen in het kader van de Flora - en Faunawet.

De Friese Milieu Federatie geeft in een brief aan de Staten aan dat voor dit onderzoek 2 ton nodig is.

De maatregelen bij de Skieding zijn inderdaad, zoals het College van GS aangeeft niet te vergelijken met de Centrale As-operatie, maar een aanpak voor natuur en landschap, die wel samenhangt met de maatregelen had eigenlijk al klaar kunnen en moeten liggen om in het gehele pakket van maatregelen te betrekken en goed mee te nemen.

Waarom is dat nog niet gebeurd?

Wij dienen daarom een motie in, waarin wij GS verzoeken om het budget vanwege nog niet geheel te voorziene kosten van het landschapsplan met 2 ton te verhogen tot 5 ton, en daarbij zo spoedig mogelijk een flora en fauna onderzoek te laten doen door ecologen, en om de resultaten van dit onderzoek met een voorstel terug te koppelen aan de Staten.

En wat betreft de veetunnel: we willen eerst duidelijkheid over de kosten van deze tunnel voordat we akkoord kunnen gaan met de aanleg ervan. De ramingen van Provincie en betreffende boer verschillen namelijk nogal. En wij gaan toch niet voor één boer € 150.000 betalen voor alleen zijn tunnel? Want of het tevens als faunapassage zou moeten dienen, is nog volstrekt onduidelijk. Het schept bovendien precedenten wanneer de Provincie zo’n tunnel mee financiert

En tenslotte: een extra ontsluiting van het industrieterrein Lauwerskwartier is geen taak voor de Provincie maar van de Gemeente. De extra ontsluiting is vooral bedoeld voor de ontsluiting van de uitbreiding van dit industrieterrein. In principe horen de kosten daarvan deel uit te maken van de grondexploitatie van het industrieterrein, waarin alle kosten en baten betreffende het industrieterrein worden verantwoord. Dit is volgens mijn fractie een gemeentelijke aangelegenheid. De gemeente heeft de mogelijkheid om de kosten door te berekenen in de grondprijs. Op deze manier worden de kosten gedragen door de direct belanghebbenden, zoals het ook hoort .

Dank u wel.

Lees de motie hier na.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Inbreng over snelvaren Burgumermar

Lees verder

Inbreng bij het initiatiefvoorstel voor natuurherstel

Lees verder