Inbreng bij het Regionaal Water­pro­gramma (RWP)


23 juni 2022

Dank u voorzitter, Landbouw kan niet zonder natuur. Sterker nog, zonder natuur is er geen landbouw mogelijk. Bij de behandeling van het ontwerp-Regionaal Waterprogramma in december 2021 hebben wij daar reeds aandacht voor gevraagd. Meerdere ingekomen reacties op het ontwerp-RWP wijzen daar ook op.

Wij missen heel duidelijk een gevoel van urgentie bij het College.

Waar wij bij de behandeling van het ontwerp-RWP in december jl. al aandacht voor hebben gevraagd, zijn de veel te lage waterpeilen en de aanpak van de verdrogingsproblematiek van de natuurgebieden. Zowel in de NNN-gebieden als in de niet NNN-gebieden zijn dat reƫle problemen die een voortvarender aanpak verdienen. Daar moeten we nu al stappen in zetten.

Voorzitter, de looptijd van het Regionaal Waterprogramma is tot 2050 en veel maatregelen worden pas uitgevoerd na 2027. Ook de gemaakte Europese afspraken met betrekking tot de Kaderrichtlijn Water vereisen veel meer actie op de korte termijn. Wij dienen dan ook de motie van Grien Links mee in die oproept om sneller met de uitvoering van de maatregelen van het Regionaal Waterprogramma te starten en daarvoor een nieuwe planning aan PS voor te leggen.

Tot zover voorzitter.

Interessant voor jou

Inbreng interpellatiedebat Openbaar Vervoer

Lees verder

Inbreng bij Kadernota

Lees verder