Inbreng bij hoofd­fiets­routes


17 februari 2022

Het College stelt voor de ambitie met betrekking tot resultaat 41 van het Coalitieakkoord over de hoofdfietsroutes naar beneden bij te stellen.

De Partij voor de Dieren is geen voorstander van het naar beneden bijstellen van de ambitie. Wij willen dat het hele netwerk z.s.m. wordt aangelegd. Wij willen dat de provincie zich uitspreekt over dit doel voor een langere termijn. Dat missen we nu.

In dit voorstel kiest het College ervoor om nu voor delen van een aantal hoofdfietsroutes te gaan, waarbij de ambitie om een sluitend netwerk te realiseren feitelijk wordt losgelaten. Wat je dus krijgt is de realisatie van stukjes van de hoofdfietsroutes zonder zicht op afronding van het geheel.

Voorzitter, de Partij voor de Dieren mist een concreet uitgewerkt plan en een tijdspad in het voorstel van het College. Wanneer worden de verschillende onderdelen gerealiseerd? Hoe zit het met de financierbaarheid? Welke fasering kan worden aangebracht? Het gaat deels om het verbreden van bestaande routes. Dan moet een meer integraal plan toch snel kunnen worden uitgewerkt? De Partij voor de Dieren dient dan ook de motie van de SP die het college oproept om nog dit jaar met een uitgewerkt plan Hoofdfietsroutes te komen mee in.

Voorzitter, het op de lange baan uitsmeren van de fietsinfrastructuur heeft ook zijn weerslag op andere belangrijke provinciale doelstellingen. De verbetering van de fietsinfrastructuur draagt bij aan de mobiliteitsdoelstellingen maar heeft bijvoorbeeld ook positieve effecten op de gezondheid van onze inwoners en ook op de vermindering van de CO2 uitstoot. Een betere fietsinfrastructuur behoort in onze ogen rechtstreeks onderwerp te zijn in de planontwikkeling van het verduurzamen van het vervoer.

In het rapport Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF) van de Rijksoverheid staat ook de ambitie van Fryslân beschreven. Daarin staat onder meer de volgende passage: De rol van de provincie Fryslân zal op het gebied van fietsstimulering sterker worden waarbij de provincie als aanjager van duurzaamheid projecten zal starten om forenzen op de fiets te krijgen.

Het NTF brengt landsdekkend de opgave voor fietsinfrastructuur in beeld en is opgebouwd uit de optelsom van de eerste contouren van regionale Fietsnetwerkplannen. Voor Fryslân is tot en met 2027 in totaal 1530 km aan hoofdfietsroutes opgenomen voor een geraamd investeringsbedrag van ruim 600 miljoen euro. Om deze ambitie te kunnen verwezenlijken, zal de provincie stevig in moeten zetten op de infrastructuur die daarvoor nodig is.

Mijn vraag aan de gedeputeerde is, of de ambitie, zoals opgenomen is in het NTF, nog staat en zo ja: kunnen deze doelen dan ook opgenomen worden in de noodzakelijke verdere uitwerking van de hoofdfietsroutes?

Fryslân staat overigens niet alleen in de zoektocht naar voldoende middelen voor de hoofdfietsroutes. Daar lopen ook de andere provincies tegenaan. Naar onze mening kan via een lobby van het Interprovinciaal Overleg (IPO) het Kabinet worden gevraagd om meer middelen beschikbaar te stellen voor de realisatie van het landelijke fietsroutenetwerk. Als onderdeel daarvan zou ook in Europees verband naar extra middelen kunnen worden gezocht. De Partij voor de Dieren dient daarover een motie in samen met D66, SP en FNP.

Tenslotte constateer ik dat de stad Groningen niet bij de keuze van GS zit voor de eerste zes routes. Maar voorzitter, een goede verbinding met Groningen als grootste stad van het Noorden is ook voor Fryslân van belang, zeker met de opkomst van speedpedelecs die reizen over grotere afstanden aantrekkelijk maken. De Partij voor de Dieren vraagt met een motie om bij de aanleg van het hoofdfietsroutenetwerk waar mogelijk voorrang te geven aan goede verbindingen tussen de grote kernen van Fryslân en daarbij ook verbindingen tussen Drachten, Leeuwarden en Groningen actief te stimuleren.

Dank u voorzitter

Interessant voor jou

Inbreng bij zonnepanelen Thialf

Lees verder

Inbreng bij motie vreemd Windturbinenormen

Lees verder