Inbreng bij Imple­men­ta­tieplan Ener­gie­neu­trale Provincie


26 november 2020

Voorzitter,

de PvdD kan zich goed vinden in de doelstelling van dit project, maar de uitvoering vinden wij niet goed genoeg. De provincie als organisatie wil 3 jaar eerder energieneutraal zijn, en dus koploper zijn, dat is een mooie doelstelling. Maar een koploper wordt je niet als je investeert in pelletkachels, biogas en een warmtenet, gebaseerd op niet duurzame restbronnen. Warmtebedrijf EnNatuurlijk wil een warmtering rondom Leeuwarden opzetten dat gebruik maakt van restwarmte van Friesland Campina, biogas uit mest van co-vergisters en een geothermie bron. De eerste twee bronnen vinden wij niet duurzaam. De vraag aan gedeputeerde Fokkens is dan ook of er een scenario mogelijk is dat volledig uit geothermie bestaat. Is dat niet het geval, dan is het onze voorkeur om direct over te gaan naar het scenario met all-electric warmtepompen.

Daarnaast willen wij een stap verder gaan dan energie-neutraliteit, wij zijn er in principe voorstander van om de variant maximale opwek van zonne-energie als leidend te beschouwen. In het kader van de Regionale Energie Strategie (RES) is het einddoel een energieneutrale maatschappij. Daar is meer voor nodig dan alleen een energieneutrale organisatie. Gezien haar rol en verantwoordelijkheid ten aanzien van de RES mag van de provincie – indien mogelijk en haalbaar – een maximale rol worden verwacht.

In de beeldvormende commissievergadering heeft gedeputeerde Fokkens aangegeven dat de businesscase maximale opwek van zonnestroom, ondanks een hogere investering, zichzelf kan bedruipen. Om financiële redenen hoeft de maximale variant dus niet af te vallen.

Voorzitter, de gedeputeerde heeft in mei vorig jaar toegezegd om gedragsmaatregelen op te nemen in de uitwerking van dit plan. Deze toezegging is ingevuld via energiemonitoring en een energiecoach, naar onze mening zijn dat goede en adequate maatregelen. Dank aan de gedeputeerde voor deze invulling van de toezegging.

Tenslotte heb ik nog een vraag over de vervanging van de verlichting. Is het mogelijk om nieuwe verlichting op een circulaire wijze aan ter schaffen? Dat is echt duurzaam en kan de provincie ook in dat verband een voortrekkersrol vervullen.

Interessant voor jou

Inbreng bij Startnotitie Landbouwagenda

Lees verder

Inbreng bij Wijziging Verordening Romte Zonneladder

Lees verder