Inbreng bij Wijziging Veror­dening Romte Zonneladder


26 november 2020

Voorzitter, In grote lijnen kunnen wij instemmen met de voorgestelde wijziging van de Verordening Romte en de toepassing van de zonneladder. Op de volgende punten is de verordening wat ons betreft nog niet waterdicht.

Zo wordt in artikel 9.7.1. voor de Waddeneilanden de mogelijkheid gecreëerd om zonnepanelen te plaatsen in de EHS gebieden en overige natuurgebieden (met uitzondering van de natura 2000 gebieden). Voor wat betreft het vaste land is die mogelijkheid er niet.

Het bijzondere landschap van de Wadden verdient een gelijkwaardige behandeling als de rest van het Friese landschap. Ook hier moet bij het invullen van de energietransitie zorgvuldig met natuurlandschappen worden omgegaan. Het beschermen van de natuur verdient óók hier een gelijkwaardige positie aan het beschermen van landbouwgrond. Samen met Groen Links hebben wij een amendement ingediend inhoudende het schrappen van de uitzonderingspositie van de Waddeneilanden op de zonneladder.

Tenslotte heb ik nog een vraag over drijvende zonneparken.

In de concept-verordening is opgenomen dat het mogelijk is om zonnepanelen te realiseren op zandwinlocaties die zijn aangeduid als natuur buiten de EHS. Ook binnenwateren vallen in de categorie gronden met een andere primaire functie dan landbouw of natuur. Onze fractie is er niet gerust op dat de voorliggende verordening kan voorkomen dat er een wildgroei aan zonneparken op water ontstaat. Kan de gedeputeerde daar zijn visie op geven ?

Ook is nog niet duidelijk of de ecologische waarden van waterlocaties wel voldoende geborgd worden. Op dit moment wordt in opdracht van het Rijk het project Ecologisch meetadvies voor zon op water uitgevoerd door Deltares. Hierin wordt gekeken naar de effecten van drijvende zonneparken op de biodiversiteit en de waterkwaliteit. Het rapport zou eind deze zomer klaar zijn. Is de gedeputeerde bereid om, indien daar aanleiding voor is, de uitkomsten van dit onderzoek mee te nemen in de verdere uitwerking van de RES?

Interessant voor jou

Inbreng bij Implementatieplan Energieneutrale Provincie

Lees verder

Inbreng N358 de skieding

Lees verder