Inbreng bij Start­no­titie Land­bou­wa­genda


26 november 2020

Startnotitie Landbouwagenda

Voorzitter, wat betreft de startnotitie Landbouwagenda, wil de PvdD fractie het volgende naar voren brengen.

Het Bestuursakkoord, de Omgevingsvisie en de Beleidsbrief Duurzame Landbouw uit 2017 vormen het beleidskader voor de landbouwagenda. Er komt geen aparte beleidsbrief landbouw. De startnotitie is dus de opmaat naar de uitvoeringsagenda.

De ambitie in het bestuursakkoord is door te groeien van een viersterren landbouw naar een vijfsterren landbouw en de doelstelling uit de beleidsbrief Duurzame landbouw is een duurzame natuurinclusieve landbouw in 2025. Een landbouw die grondgebonden en circulair is, bijdraagt aan het herstel van biodiversiteit, maatschappelijk draagvlak heeft en niet in de laatste plaats duurzaam economisch renderend is. Dat zijn mooie doelstellingen, maar gaan we ze ook halen?

We willen geen nieuw beleid en we zijn dus afhankelijk van een aantal grote stakeholders die een groot eigen belang hebben en geneigd zijn om naar de eigen portemonnee voor de korte termijn te kijken. Het gevaar is dat onze doelstellingen verworden tot loze woorden en nietszeggende beloftes.

Hoe denkt het College te bereiken dat een partij als bijvoorbeeld LTO Noord daadwerkelijk op een zodanige manier bereid is mee te werken aan de landbouwagenda dat de beoogde doelstelling van een natuurinclusieve landbouw in 2025 daadwerkelijk bewaarheid wordt?

Het streven van het College om te komen tot een integrale gebiedsgerichte aanpak met een aantal gebiedsgerichte programma’s, zoals veenweideprogramma, natuer mei de Mienskip, het biodivesiteitsherstelprogramma, de RES, de Regiodeals en de stikstofproblematiek, onderschrijven wij. Wat wij in dit verband missen als kaderstellende leidraad is het advies van de Comissie Remkes, “Niet alles kan overal”. Dit advies wordt algemeen gezien als leidend in de aanpak van de stikstofproblematiek.

Voorzitter, In de Friese aanpak stikstof van februari 2020 omschrijft GS het voornemen om gebiedsgericht in te zetten op systeemverandering van de landbouw, bestaande uit:

  • vermindering van de veedruk per hectare
  • stimuleren van kringlooplandbouw en grondgebonden landbouw
  • natuurinclusieve landbouw en biologische landbouw
  • Het eerste thema vermindering van de veedruk per hectare missen wij in de startnotitie. Wij zijn voornemens om samen met Groen Links, de SP en D’66 een motie in te dienen om dit thema – extensivering veehouderij - alsnog kaderstellend aan de startnotitie toe te voegen.

Wat betreft de monitoring van het uitvoeringsprogramma stellen wij voor om – als onderdeel van dit uitvoeringsprogramma – een monitoringsplan op te stellen. Wat betreft de randvoorwaarden van dit monitoringsplan, overwegen wij samen met GL, de SP en D66 een motie in te dienen in het verlengde van de aanbevelingen van de Noordelijke Rekenkamer.

Voorzitter, tenslotte wordt in het PS voorstel gerefereerd aan een tweetal toezeggingen op het gebied van dierenwelzijn, in de landbouwadviespool in te brengen. Daar kunnen wij mee instemmen onder de voorwaarde dat de uitkomsten worden gerapporteerd aan PS. Daarna kan definitief worden bepaald of de toezeggingen zijn afgehandeld.

Interessant voor jou

Inbreng bij NRK rapport Duurzame Landbouw

Lees verder

Inbreng bij Implementatieplan Energieneutrale Provincie

Lees verder