Inbreng bij Kader­richtlijn Water


16 december 2021


Dank u voorzitter,

Nederland moet aanvullende maatregelen nemen om de doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW-doelen) te halen. De KRW richt zich op drie sporen, te weten de RWZI’s, de landbouw en de versterking van de internationale samenwerking. Het eerste spoor richt zich op de rol van de RWZI’s die volgens de minister een forse bijdrage zouden kunnen leveren aan het halen van de doelen. In 2022 zal dat, samen met de Unie van Waterschappen, in beeld worden gebracht. De Partij voor de Dieren beveelt aan om als gezamenlijke overheden vol in te zetten op dit spoor.

De bijdrage vanuit de landbouw, het tweede spoor, moet gestalte krijgen in het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn en het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Het plan van de landbouwsector om met het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer de emissies van meststoffen en van chemische bestrijdingsmiddelen te verminderen, vinden wij onvoldoende. De totale nutriëntenbelasting blijft nog te hoog.

De herkomst van Nitraat en Fosfaat in het oppervlaktewater blijkt uit onderzoek van het Wetterskip en het Mesdagfonds voor meer dan 70% afkomstig van de landbouw. Ook worden in het water nog steeds chemische bestrijdingsmiddelen, zoals de reeds in 2014 verboden neonicotinoïde Imidacloprid aangetroffen, naast bijvoorbeeld medicijnresten en microplastics. Wat betreft de aanwezigheid van chemische bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater – en dan vooral de verboden middelen - zou wat de PvdD betreft een serieus onderzoek moeten worden gedaan naar de bronnen van deze vervuiling.

Is het College bereid om samen met het Wetterskip een dergelijk bronnenonderzoek te gaan uitvoeren?

Voorzitter, afgelopen vrijdag zijn we op initiatief van LTO op de hoogte gesteld van de voortgang van het Deltaprogramma Agrarisch Waterbeheer. Positief is de goede wil vanuit de deelnemende partijen en het gezamenlijke optrekken. Maar er nemen niet genoeg boeren deel en ook de monitoring is nog niet op orde. Er rust dus nog een belangrijke taak op het zichtbaar maken van de resultaten en het motiveren van de individuele boeren.

Voorzitter, In het verleden heeft Nederland al twee keer eerder uitstel gekregen van de Europese Unie om aan de doelen te voldoen. Wat maakt het om ervan uit te gaan dat Nederland daar in 2027 nog een keer mee weg kan komen? En wat zijn de risico’s als milieuorganisaties naar de rechter stappen om via die weg maatregelen af te dwingen?

Het belang van het halen van de doelstellingen uiterlijk in 2027 is voor de Partij voor de Dieren evident. Wij dienen dan ook de motie van Groen Links “KRW-doelen wél halen in 2027” met D66, de SP en 50PLUS mee in. Voorzitter, mijn inbreng samenvattend kan de PvdD niet instemmen met de voorliggende ontwerp-KRW nota.

Interessant voor jou

Inbreng bij Startnotitie Invasieve Exoten

Lees verder

Inbreng bij Regionaal Waterprogramma

Lees verder