Inbreng bij Start­no­titie Invasieve Exoten


16 december 2021

Voorzitter, voor wat betreft het vervolg van deze startnotitie, te weten de opstelling van een concept uitvoeringsnota, willen wij het College de volgende zaken meegeven:

Ten eerste bepleiten wij het belang van preventieve maatregelen. Deze kunnen mogelijk milieuvriendelijker zijn, alsmede kostenbesparend. Voor energie geldt bijvoorbeeld “Wat je niet gebruikt hoef je niet op te wekken” en bij invasieve exoten geldt “Wat je kunt voorkomen, hoef je niet te bestrijden”. In de tweede plaats zullen er verschillende methoden van aanpak nodig zijn met verschillende financiële en ecologische gevolgen. Is het College bereid om bij de concept uitvoeringsnota deze overwegingen mee te nemen?

Het College stelt voor om op basis van de voorgestelde tussenvariant (scenario 3) nadere voorstellen uit te werken in de concept-uitvoeringsnota en daarvoor een bedrag van 300.000 euro te reserveren. Het lijkt ons op dit moment prematuur om nu al een bedrag voor exotenbestrijding in te vullen. En wat voor bedrag is dan realistisch? Beter is het om te starten met gezamenlijk beleid, waarbij de omvang van het probleem en de knelpunten in beeld worden gebracht en bepaal op basis daarvan de verschillende financiële en ecologische scenario’s. Dus kortom eerst het beleid en dan het geld. Wij willen daaropvolgend de motie “Onderzoek alternatieven en hun financiële en ecologische effecten” indienen. D66 en de PvdA dient deze motie mee in.

Voorzitter, tenslotte leent dit onderwerp zich naar mijn mening goed voor samenwerking in Europees verband. Een mooi voorbeeld is het Europese LIFE project BioCops (Biological Control of invasive plants in Europe) waar ook Wetterskip Fryslân bij betrokken is. Biocops richt zich op biologische beheersing van 4 invasieve plantensoorten in Nederland en België (waaronder de waternavel en de duizendknoop). Dit soort projecten kunnen veel informatie geven over een effectieve bestrijding van invasieve exoten in combinatie met een ecologisch verantwoorde aanpak. Misschien kan de Friese Projectenmachine, een instrument dat bedoeld is om een forse impuls te geven aan de ontwikkeling van Europese projecten, hieraan handen en voeten geven? Graag een reactie van de gedeputeerde.

Voorzitter, tot zover mijn inbreng.

Interessant voor jou

Inbreng bij Nota Weidevogels

Lees verder

Inbreng bij Kaderrichtlijn Water

Lees verder