Inbreng bij Regionaal Water­pro­gramma


16 december 2021

Voorzitter,

De verdroging van de natuurgebieden is een groot probleem. Het Friese deel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) heeft in totaal een oppervlakte van circa 60.000 hectare. Zo’n 25% van deze oppervlakte bestaat uit grondwaterafhankelijke natuur, zoals hoogvenen, blauwgraslanden, natte heide en duinvalleien. Daarvan is ruim 9.000 hectare verdroogd. En dat zijn nog maar enkel de gebieden met de bestemming natuur.

De Partij voor de Dieren wil hierbij zelf nog meegeven dat de waterstanden in de volle breedte verder omhoog zullen moeten teneinde overal in Fryslân meer water vast te kunnen houden tegen verdroging, de inklinking van het veenweidegebied en voor meer biodiversiteit.

Voorzitter, ik constateer dat op het gebied van het peilbeheer er in Fryslân geen sprake is van een duurzame en op alle functies afgestemde situatie. Al decennialang worden de waterpeilen vooral afgestemd op de wensen van de landbouw neerkomend op laag, lager, laagst. De landbouw beslaat in Fryslân ongeveer 2/3 deel van het grondoppervlak, waarmee dus de impact van de lage waterstanden op de natuur, maar ook op andere functies – denk bijvoorbeeld aan de funderingsschade van woningen – groot is. Door de bank genomen worden in Fryslân gemiddeld lagere waterstanden aangehouden dan in de rest van Nederland. In die andere gebieden is dat kennelijk voor de landbouwfunctie geen belemmering. Kan de gedeputeerde hierop reflecteren?

Voorzitter naar de mening van de PvdD gaat landbouw niet voor natuur. Natuur is een asset van grote economische betekenis. In de landbouw geldt het adagium “zonder boeren geen eten”, maar evengoed geldt dat zonder natuur er überhaupt geen landbouw mogelijk is.

Wij willen hierbij het College wederom oproepen om nogmaals aandacht vragen voor de aanpak van de verdrogingsproblematiek van de natuurgebieden, zowel in de NNN-gebieden als in de niet NNN-gebieden. Daartoe dienen wij de motie plan van aanpak verdrogingsproblematiek natuur in. Groen Links en D66 dienen mee in. Tot slot dienen wij de motie van GrienLinks ”Plan voor een robuust en klimaatbestendig watersysteem” mee in.

Interessant voor jou

Inbreng bij Kaderrichtlijn Water

Lees verder

Inbreng energieprogramma

Lees verder