Inbreng bij motie vreemd Hoog­span­nings­station niet bij Nij Hiddum Houw


2 maart 2019

In het kader van de extra energieopwekking in de vorm van wind door Windpark Fryslân, Nij Hiddum Houw en de geplande opwekking van zonne-energie langs de Afsluitdijk moet er een nieuw 110 kV Hoogspanningsstation worden gebouwd. Die kwestie kwam ook al voorbij in de Commissievergadering van 13 februari. Als zoekgebieden hiervoor zijn van Rijkswege en na overleg met provincie en gemeente diverse locaties in Bolsward en in het gebied Nij Hiddum Houw aangewezen. Dit staat allemaal te lezen in de Concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau Milieueffectrapport, locatiestudie 110 kV-station en ondergrondse kabelcircuits westelijk Friesland.

In het zoekgebied van Bolsward vallen geen beschermde gebieden. Daarentegen is het gebied ten zuiden van de A7 bij Nij Hiddum Houw een groot aangewezen weidevogelgebied, als zodanig door de provincie als een waardevol weidevogelkansgebied benoemd en liggend nabij weidevogelreservaten: polder Koarnwert en polder Eenhoorn. Het benodigde areaal voor het Hoogspanningsstation is 3 hectare.

Gelet op het feit dat al bij meerdere projecten weidevogelgebieden zijn opgeofferd waarbij de compensatie slechts een financiële compensatie is, zonder enige garantie op “gelijk in aantal blijvende weidevogelpopulaties” op de nieuw geplande locaties, wordt dit de zoveelste aanslag op belangrijk en omvangrijk aangewezen weidevogelgebied.

Dit is voor ons de eerste reden om het hoogspanningsstation niet in het gebied ten zuiden van de A7 te plaatsen, maar in zoekgebieden bij Bolsward. Daar kan het, zoals in de Concept-Notitie Reikwijdte letterlijk staat: “aansluiten op het bestaande industrie- of energielandschap”, het industriegebied de Marne.

Een tweede reden om het hoogspanningsstation niet bij Nij Hiddum Houw te plaatsen houdt verband met het pijnlijke dossier dat Windpark Nij Hiddum Houw geworden is. Het windpark zelf stuitte al op enorme tegenstand en als Statenfracties hebben wij pas tijdens de beide hoorzittingsavonden ontdekt, en dat werd bevestigd door de OAR, dat de inwoners van de dorpen vlakbij, zoals Wons, Cornwerd en Zurich in feite niet vertegenwoordigd waren in de Omgevingsadviesraad. De OAR leden uit de omgeving zaten namelijk op persoonlijke titel in dit orgaan.

En nu krijgen ze er ook nog eens een hoogspanningsstation bij. Het open landschap, zo kenmerkend voor dit gebied, wordt door een hoogspanningsstation waar een oppervlakte van 3 hectare voor nodig is, daarmee extra aangetast.

Tijdens een onlangs gehouden informatieavond in Wons hebben de aanwezigen duidelijk aan de afgevaardigde van het Ministerie kenbaar gemaakt dat zij dat station beslist niet willen. Terwijl Dorpsbelang Wons juist eerder neutraal wenste te blijven in het traject van de megaturbines. Die neutrale positie is nu omgeslagen in een duidelijk nee, en er ligt een zienswijze van dit Dorpsbelang bij het Ministerie.

Het is in deze kwestie het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat ( EZK) en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties die uiteindelijk de locatie gaan bepalen. Maar dat neemt niet weg dat wij, net zoals we dat ook bij de gaswinning steeds doen, als Provinciale Staten desondanks onze visie kunnen overbrengen bij de beide Ministeries.

Wanneer we als Staten bij meerderheid besluiten dat om de beide genoemde redenen het hoogspanningsstation beter niet bij Nij Hiddum Houw gepland kan worden, dan hebben we niet alleen de inwoners van de dorpen zoals Wons, Cornwerd en Zurich alsnog enigszins recht gedaan, maar ook de weidevogels die juist in dat gebied in de nabijheid van weidevogelreservaten hun leefgebied hebben.

Gedeputeerde Kielstra heeft eerder al toegezegd geen grootschalige ontwikkelingen meer te willen hebben in de omgeving van Hiddum Houw.

Daarom deze motie vreemd, zoals al aangekondigd tijdens de Commissievergadering van 13 februari.

Lees de motie hier na.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Inbreng bij Cofinanciering Regiodeals

Lees verder

Inbreng bij Evaluatie Friese Merenproject en visie waterrecreatie

Lees verder