Inbreng bij NRK-onderzoek Thialf


11 november 2021

Het doel van het NRK-onderzoek “Goed beslagen ten ijs?” is om zowel PS als GS inzicht te verstrekken in de besluitvorming omtrent Nieuw Thialf en in de mate waarin de afwegingen van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten zorgvuldig en goed onderbouwd waren. Het NRK-rapport geeft niet alleen een doorkijk in het verloop van de besluitvorming rondom Nieuw Thialf, maar ook geeft de NRK de onvolkomenheden in de besluitvorming helder en transparant weer.

De NRK komt op grond van haar analyse tot een viertal aanbevelingen, te weten:

  • Investeer in een open en transparant politiek klimaat
  • Stel een beleidskader Grote projecten op
  • Stel voor grote projecten overzichtelijke en actuele dossiers op
  • En aan PS gericht: erken uw kwaliteiten, maar ook uw kennisachterstand op bepaalde gebieden

Het college stelt zich constructief op bij de weging van de aanbevelingen, aldus de rekenkamer. De Partij voor de Dieren waardeert dat, maar op een belangrijk punt lopen de meningen uiteen. Gedeputeerde Staten geven bij aanbeveling twee aan dat het verplichten van o.a. een second opinion, het uitwerken van meerdere scenario’s waaronder een nul-scenario en het inzichtelijk maken van incidentele en structurele financiële verplichtingen bij (beoogd) aandeelhouderschap zouden kunnen leiden tot een te dwingend keurslijf. De rekenkamer acht het wel van groot belang, dat de Staten in feite zichzelf deze verplichting opleggen, zodat de gemaakte afspraken niet te vrijblijvend worden. Het zou dan te eenvoudig worden om ervan af te wijken, zoals de reconstructie van de besluitvorming met betrekking tot Nieuw Thialf laat zien.

Voorzitter, de Partij voor de Dieren is van mening dat het NRK-onderzoek veel relevante informatie bevat over het verloop van het besluitvormingsproces ten aanzien van Nieuw Thialf vanaf het begin tot waar we nu zijn. De aanbevelingen zijn waardevol voor het vervolgproces rondom Thialf, maar ook voor andere toekomstige grote projecten. Voor de verdere uitwerking van de aanbevelingen biedt de motie van het CDA goede aanknopingspunten.

Dank u voorzitter.