Inbreng bij finan­ciering Thialf


11 november 2021

Jarenlang komt Thialf financieel gezien niet goed rond. Kort en goed: de kosten zijn structureel hoger dan de opbrengsten. Thialf is een accommodatie die onderdeel uitmaakt van de Topsportinfrastructuur in Nederland met een wereldwijde reputatie. Ook de recreant kan terecht in Thialf, hoewel het recreatieschaatsen regelmatig in de knel komt, omdat in de praktijk het wedstrijdschaatsen voorrang krijgt. Breedtesport is voor onze partij een belangrijke aangelegenheid, gezien de relatie met de lichamelijke maar ook de geestelijke volksgezondheid. Breedtesport kan wat ons betreft rechtstreeks worden gekoppeld aan het adagium van het Coalitieakkoord “Lok op 1”. Topsport levert daaraan ook een bijdrage als voorbeeldfunctie en stimulans op de breedtesport.

Voorzitter; wat de Partij voor de Dieren betreft is er maar één toekomstscenario voor Thialf bespreekbaar en dat is het scenario waarbij ook het Rijk pakt ook zijn verantwoordelijkheid pakt en mee financiert). Zonder structurele financiële inzet van het Rijk is het wat de Partij voor de Dieren betreft onverantwoord wanneer de Provincie in haar rol als aandeelhouder blijvend structureel geld in Thialf pompt.

In de informerende brief van het college van 26 oktober jl. wordt de meest actuele stand van de Financiën geschetst. Thialf heeft een structureel exploitatietekort van 1,4 miljoen euro en een financieel gat voor vervangingsinvesteringen van 1 miljoen euro per jaar.

In het onderliggende rapport “Samen Thialf” van Pier Eringa wordt verslag gedaan van de uitwerking om het structurele exploitatietekort van 1,4 miljoen op te lossen. Het rapport Eringa gaat ervan uit dat de belangrijkste stakeholders van Thialf, zijnde de provincie, de gemeente Heerenveen, NOC/NSF en de KNSB, gezamenlijk staan voor een oplossing van het exploitatietekort. Daarnaast zou het Rijk zich eveneens financieel moeten committeren en de vervangingsinvesteringslast voor een langere periode voor zijn rekening moeten nemen.

Voorzitter, een faillissement van Thialf zal naast imagoschade ook kapitaalvernietiging inhouden. Een meerjarige structurele financiële Provinciale betrokkenheid zal voor het voortbestaan van Thialf onontkoombaar zijn, maar niet zonder dat het Rijk en andere stakeholders ook hun verantwoordelijkheid hebben genomen. De Partij voor de Dieren kan er in beginsel in meegaan dat het provinciale deel van het exploitatietekort wordt becijferd op een financiële bijdrage van maximaal 542.000 euro per jaar, maar wel onder de voorwaarde dat ook het Rijk, maar ook NOC/NSF en de KNSB zich formeel en schriftelijk committeren aan de aan hen toegerekende financiële bijdragen. Gelet hierop, dienen wij dan ook de motie “Voorwaardelijk vrijgeven gelden uit de begroting 2022 voor Thialf” van de Christen Unie mee in. Het is zinvol om vanuit een breder perspectief ook de consequenties, zowel juridisch als financieel, in kaart te brengen.

Tenslotte voorzitter, kom ik terug op het feit dat er geen plan B is. Zou een onderzoek naar een afkoppeling van de recreatieve tak in Thialf een mogelijk plan B kunnen zijn? Dat levert Thialf mogelijk een exploitatieverlichting op en de Elfstedenhal exploitatiewinst. Win-win dus. Met een goede afstemming en samenwerking tussen Thialf en de Elfstedenhal bedien je in mijn beleving zowel de topsport als de breedtesport in optimale zin. Is dit een denkrichting die mogelijk nader kan worden onderzocht?

Voorzitter, ik wacht de reactie van het college met belangstelling af.

Interessant voor jou

Inbreng bij Begroting 2022

Lees verder

Inbreng bij NRK-onderzoek Thialf

Lees verder