Inbreng bij voortgang reali­satie natuur­ont­wik­keling


25 november 2021

Met het Natuurpact hebben het Rijk en de Provincies afspraken gemaakt over onder meer het realiseren van de Natura 2000 doelstellingen in 2027. Het realiseren van het Natuurnetwerk Nederland als onderdeel daarvan, is een Europese verplichting. Een deel van de opgave, scenario 5B, wordt via Natuer mei de Mienskip (NmdM) gerealiseerd.

GS geeft aan dat zowel scenario 5B als de afronding van het gehele natuurnetwerk niet wordt gehaald voor 2027. Wat betreft NmdM wordt onderzocht waar een versnelling in de planrealisatie kan worden gevonden. De verwachting is dat PS in het najaar van 2022 kan worden geïnformeerd over de nieuwe planning. Om geen tijd te verliezen, stelt het College voor om de aankoopstop binnen de prioriteiten 3 en 4 tijdelijk op te heffen tot eind 2022, zodat in de tussentijd toch nog meters gemaakt kunnen worden.

Wat vindt de Partij voor de Dieren hiervan? In de eerste plaats vinden wij dat het gehele plan voor het Natuurnetwerk Nederland moet worden uitgevoerd. Niet voor de helft of voor driekwart maar helemaal. Dit mede in de wetenschap dat het natuurnetwerk al een uitgeklede versie is van de oorspronkelijke Ecologische Hoofdstructuur. Meer natuur is niet alleen goed voor het klimaat, de flora en fauna en de versterking van de biodiversiteit, maar draagt ook bij aan een oplossing van het stikstofprobleem dat inmiddels ook al enkele jaren de gemoederen in met name de landbouwsector bezighoudt. De staat van de natuur is dus meer en meer een belangrijke economische factor.

In de tweede plaats vragen wij ons af wat de risico’s zijn van het niet halen van de afgesproken doelstellingen in 2027 met betrekking tot de KRW en Natura 2000, de prioriteiten 1 en 2. Bestaat er een kans dat Europa dan wel het Rijk ons daarop afrekenen? Het College geeft aan daarover in IPO verband met het Rijk in gesprek te gaan. Wanneer gaat u dat doen en kunt u PS van de voortgang daarvan op de hoogte houden? Graag een reactie van de gedeputeerde.

Voorts verbaast het mij dat het instrument van onteigening nog steeds niet ingezet wordt op de verwervingsopgave van natuur. Ik ben nog niet zo lang Statenlid, op de kop af één jaar. Daarom herinner ik mij goed dat ik nog niet zo lang geleden voormalig gedeputeerde De Rouwe heb horen zeggen dat grondonteigening ten behoeve van natuurontwikkeling niet meer onbespreekbaar is, nadat duidelijk is dat minnelijke verwerving niet lukt.

Kan gedeputeerde Hoogland dat bevestigen? En biedt dat niet nu al de ruimte om met het onteigeningsinstrument aan de slag te gaan?

Hieruit voortvloeiend, dienen wij de motie van GrienLinks, 'Alle mogelijke instrumenten opnemen in de strategische grondnota', mee in. Tot slot voorzitter, kunnen wij instemmen met het opheffen van de aankoopstop voor de provincieprioriteiten, oftewel de prioriteiten 3 en 4. Dit sluit prima aan bij onze wens om de gehele opgave van het Natuurnetwerk Nederland gerealiseerd te krijgen. Dank voor uw aandacht.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Inbreng bij NRK-onderzoek Thialf

Lees verder

Inbreng bij Nota Weidevogels

Lees verder