Inbreng bij NRK rapport Duurzame Landbouw


26 november 2020

Voorzitter, als nieuw statenlid heb ik kennis genomen van het NRK rapport duurzame landbouw. Ik heb de informatie tot mij genomen onder de noemer “kennis nemen van” en betrekken bij de aanpak van het volgende agendapunt: de startnotitie landbouwagenda.

Toch wil ik er het volgende inhoudelijke over zeggen. Ontluisterend is dat van de inzet van 21 miljoen euro om verduurzaming van de landbouw te stimuleren weinig informatie is over wat het heeft opgeleverd, met name als het gaat om de maatschappelijke effecten. Uit conclusie 2 lees ik dat gelden vanuit een ecologielabel met een goed verhaal terecht kunnen komen bij Economie. Niet na te gaan is welk deel van het bestede geld uiteindelijk terecht is gekomen bij projecten die bijdragen aan een omschakeling van de landbouw.

Enkele grote projecten waar dit geld onder meer naar toe gegaan is zijn Dairy Campus en Dairy Valley, Living Lab natuurinclusieve landbouw, Spaarwater en Potato Valley.

Van Dairy Valley en Dairy Campus vragen wij ons af of deze instellingen überhaupt iets substantieels toevoegen aan de verduurzaming van de sector. Dairy Campus houdt zich in hoofdzaak bezig met onderzoek en innovatie, gericht op de verbetering van de bedrijfsprocessen van de bestaande gangbare systemen. Zo biedt Dairy Campus ruimte aan mestvergisting. Mestvergisting is geen duurzame activiteit die niet past in ontwikkelperspectieven als natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw.

Van de ambtelijke dienst hebben wij begrepen dat in 2021 een evaluatie zal plaatsvinden wat betreft de resultaten van Dairy Valley en Dairy Campus. Als het aan de PvdD ligt, worden projecten van deze instellingen voortaan scherper getoetst op hun bijdragen aan de transitiedoelen. Is het College dat met ons eens?

In aansluiting op de aanbevelingen van de Rekenkamer zijn wij voornemens om bij de bespreking van de startnotitie Landbouwagenda een motie in te dienen betreffende de opstelling van een monitoringsplan als onderdeel van de uitvoeringsagenda. Daar kom ik dus bij het volgende agendapunt op terug.

Interessant voor jou

Inbreng bij veenweide impulsgelden en bedrijfsvoering

Lees verder

Inbreng bij Startnotitie Landbouwagenda

Lees verder