Inbreng bij veenweide impuls­gelden en bedrijfs­voering


26 november 2020

Voorzitter, dank u.

Voor de regionale veenweidestrategie heeft het Rijk 100 miljoen impulsgeld beschikbaar gesteld, waarvan 22 miljoen aan Fryslân is toegekend. Allereerst de complimenten aan het College en de gedeputeerde. 22 op 100 is een mooie score, ook al is er nog een veelvoud van dit bedrag nodig om een echte omslag in dit gebied te kunnen bewerkstelligen. Met twee van de zes gebiedsprocessen kan een start worden gemaakt, te weten in de Hege Warren en Aldeboarn De Deelen.

Stevige maatregelen in het veenweidegebied zijn op korte termijn noodzakelijk. Wat de PvdD betreft zal de inzet moeten zijn om met peilverhogingen stevig in te zetten op het realiseren van robuustere natuur, inclusief waterberging. Is het College dat met ons eens? Graag een reactie daarop van de gedeputeerde.

Ook de aanpak van de funderingsproblematiek als gevolg van de bodemdaling zal serieus genomen moeten worden. Inwoners maken zich daarover terechte zorgen. Wij realiseren ons dat oplossingen voor deze problematiek tijd kosten, maar we moeten in deze situatie niet vervallen in Groningse toestanden als het gaat om de oplossing van deze problematiek. Een generieke verhoging van het waterpeil lijkt ons een zeer verstandige maatregel om verder onheil zoveel mogelijk te voorkomen. Hoe kijkt het College daar tegenaan?

Deze thema’s zullen wij de komende periode inbrengen in het vervolgproces om te komen tot het veenweideprogramma 2021-2030.

Voorzitter, terug naar het begin van mijn betoog. De Partij voor de Dieren kan zich geheel vinden in het voorstel van GS wat betreft de toekenning van de impulsgelden en de aanvulling van het bedrijfsvoeringsbudget.

Interessant voor jou

Maidenspeech Statenlid Menno Brouwer

Lees verder

Inbreng bij NRK rapport Duurzame Landbouw

Lees verder