Inbreng bij Start­no­titie Evaluatie Friese Meren­project


25 april 2018

Dank u wel voorzitter,

Aan het Friese Merenproject is de afgelopen 20 jaar in totaal 450 miljoen euro besteed. Dat is een grote som geld. Daarom vinden wij een moment van bezinning belangrijk, nu het project is afgerond. Zijn de hoofddoelstellingen van 30% werkgelegenheidsgroei gehaald en is het bestedingsniveau met 150% toegenomen? Zijn er onbedoelde positieve of negatieve neveneffecten? Waar is bijsturing nodig voor de toekomst? En wat is de meerwaarde van nieuw beleid?

Onze fractie vindt dat bij grote overheidsprojecten zoals het Friese Merenproject niet beknibbeld mag worden op een goede terugblik. Laten we vooral zoveel mogelijk leren.

Dat betekent evalueren met een brede scope.

Wij zijn daarom van mening dat ook alle opties die buiten het huidige voorkeursscenario vallen in de evaluatie betrokken moeten worden.

Wij zullen daarom de motie van D66 mee indienen, om ook het effect op ecologie en duurzaamheid, leefbaarheid en de doelmatigheid van beleid en uitvoering mee te nemen in de opzet van de evaluatie.

Daarbij willen wij erop aan dringen dat ook de resultaten van het onderzoek van de Noordelijke Rekenkamer meegenomen worden in de evaluatie en de later op te stellen Watersportvisie voor de Friese Meren.