Inbreng over snelvaren Burgu­mermar


25 april 2018

Dank u wel, voorzitter.

De Burgumermar maakt onderdeel uit van de provinciale Ecologische Hoofdstructuur. De biodiversiteit in en op het open water, in de oevers en achter de oevers maken deel uit van wezenlijke waarden. Dit gebied heeft als kernwaarden stilte en rust. Daar komen toeristen op af: stilte- en rustzoekers. Zij genieten van de natuurlijke geluiden op en aan de randen van het meer.

Snelvaren gaat die rust drie maanden lang overdag verstoren. Het economisch gewin is marginaal en gaat niet verder dan een drankje en een hapje bij de aanpalende horeca.

Een gedegen onderbouwing dat snelvaren economisch meer op zou leveren, ontbreekt bij de stukken.

En in de nog net op tijd door ons ontvangen Natuurtoets naar de mogelijke ecologische gevolgen van het snelvaren komt naar voren dat er in de maand juli in de rietkragen nog nesten met jongen voorkomen van meerdere soorten broedvogels.

De snelvaarplannen die betrekking hebben op de periode van half juni tot half september tussen 10.00 en 18.00 uur doorkruisen voor een deel deze broedperiode

Enkele soorten, zoals de kleine karekiet broeden zelfs vrij laat en zijn in juli nog actief met het voeren van hun jongen, zoals ook de fuut. En, aldus de Wet natuurbescherming: broedende vogels mogen niet worden verstoord.

In de maand september komen er alweer kleine groepen niet-broedvogels (smient, kuifeend, en tafeleend) naar het Burgumer Mar, hun winterpleisterplaats. En nog even volgen nog heel veel meer soortgenoten.

De maanden juli en september zijn in feite dus risicovol voor al deze soorten vogels.

Soorten als de roerdomp en de bruine kiekendief die ook in de Burgumermar vertoeven zijn bovendien bewezen gevoelig voor geluidsstoring; de roerdomp nog het meest.

Het snelvaren zou, zo luidt het advies van de Natuurtoets vanwege zowel golfslag als geluid sowieso 275 meter uit de oever moeten plaats vinden en door de snelheid waarmee gevaren wordt kan bovendien sediment opwervelen en het water doen vertroebelen. Door vertroebeling van het water kunnen met name onderwaterplanten niet voldoende licht vangen. Ook nesten en waterplanten in de oeverzone kunnen beschadigd raken.

En dan komt er nog een ander heikele punt om de hoek kijken, namelijk wie controleert en handhaaft of men zich aan de voorgeschreven afstanden vanuit de oevers houdt en wie zal die controle en handhaving betalen?

Intussen heeft ook de otter in het Burgumer Mar zijn leefgebied gevonden en maakt overdag gebruik van de oeverzones als rust- of voortplantingsplaats. Ook voor deze soort is rust ( of beter: niet verstoren) een belangrijke voorwaarde.

Het aspect “rust” dat wordt aangemerkt als wezenlijke waarde voor de EHS wordt door snelvaren onmiskenbaar aangetast op het moment van varen

Al met al hebben wij op grond van de informatie van alle insprekers tijdens de hoorzitting en de ons aangeleverde Natuurtoets onze conclusie getrokken:

Geen snelvaren op het Burgumermar.