Inbreng bij Start­no­titie Fiets


22 oktober 2020

Dank u wel voorzitter,

De fiets is, samen met de benenwagen het meest duurzame vervoermiddel. In de afgelopen decennia is er enorm veel geld naar waterrecreatie gegaan, terwijl er in onze provincie jaarrond vele malen meer gefietst wordt dan gevaren. Wij zijn dan ook blij dat nu, met deze startnotitie de fiets weer prominent in beeld komt. Nu het geld nog. Dat mag wat ons betreft wel een vergelijkbaar budget zijn als dat van de Marrekrite. Fryslân fietsland.

De gedeputeerde wil inwoners van Fryslân zoveel mogelijk verleiden om de fiets als eerste vervoermiddelkeuze te zien. Een mooi streven. Maar daar is nog wel wat voor nodig.

Wij willen een aantal punten meegeven voor de verdere uitwerking van de plannen.

Voor fietsen naar het werk zijn in elk geval veilige en aantrekkelijke fietsroutes nodig. Door het jarenlang knokken van de vele dorpsbelangen ter plaatse is eindelijk bereikt dat ook in dorpen die aan doorgaande routes liggen de maximumsnelheid toch 30 km is geworden. Dat werd lang tegengehouden als volstrekt niet haalbaar. Het moest en zou 50 km blijven. Het wordt hoog tijd om nu op de doorgaande routes waar auto, trekker, vrachtwagen en fiets de weg moeten delen een maximumsnelheid in te voeren. Van 80 naar van 60 km. Fryslân fietsland. Bovendien worden er dan ook minder over die wegen waggelende eenden doodgereden.

Is de gedeputeerde bereid om die max 60 km van dorp naar dorp aan te kaarten in zijn overleg met de Friese gemeenten?

Veel fietspaden, zoals bijvoorbeeld langs de Ee van Leeuwarden naar Dokkum zijn veel te smal en daarmee onveilig, hoe aantrekkelijk het verder ook is om langs het water te fietsen. Voor al die te smalle fietspaden zou ook een plan moeten komen, met een aanpak in etappes.

Over fietsen langs water gesproken, wat zou het niet mooi zijn als er een plan komt om stapsgewijs rond alle Friese meren een fietspad aan te leggen. Fryslân Waterland Fietsland!

De Fietsersbond met zijn vele leden en vrijwilligers beschikt over heel veel kennis en ervaring met veilige en aantrekkelijke fietsroutes. Wij pleiten er voor dat u in goed overleg met hen nader bekijkt welke fietspaden bij voorrang een opknapbeurt nodig hebben en waar bij provinciale wegen nog veilige fietsoversteekplaatsen nodig zijn.

Deze bond beschikt ook over een top 20 van onveilige plekken voor fietsers. Dat weten wij nog uit de vorige coalitieperiode.

Dan nog iets over de snelfietsroutes. Deze kunnen beter niet naast grote wegen aangelegd worden, vanwege het constante verkeerslawaai. Dat vonden wij een goed punt van de Fietsersbond tijdens de commissievergadering. En met bomen als windvangers aan beide kanten.

Dat is ons nog niet duidelijk, maar wordt er bij de keuzes voor snelfietsroutes gedacht aan een snelle fietsverbinding van en naar Drachten, Leeuwarden en Groningen?

Om de trend van het elektrisch fietsen te stimuleren is óók nog aardig wat nodig. Zo moet er bijvoorbeeld een provinciaal netwerk zijn met laadpunten voor e-bikes. Laadpunten bij openbare instellingen, in de openbare ruimte, maar bijvoorbeeld ook bij horeca ondernemingen. En er zijn tegenwoordig ook al laadpalen waar 4G in zit en waar je je mobiele telefoon kunt opladen terwijl je wacht op je fiets. Ook dat past in het duurzame Fryslân van de toekomst.

Is dat u bekend?

Tijdens de commissievergadering werd veel gesproken over fietsveiligheid. Wij zijn met de Fietsersbond van mening dat de fietshelm geen ongelukken voorkomt. Daar zijn echt andere preventieve maatregelen voor nodig, waarvan ik er hierboven een aantal heb genoemd.

Wij willen tenslotte, in het kader van veiligheid nog een heel andere zorg kenbaar maken, waarover wij signalen krijgen in relatie tot het fietsen, namelijk over de toenemende bollenteelt in Fryslân. Bij fietsveiligheid moet ook dit aspect betrokken worden. Fietsers die soms pal langs percelen fietsen, waar met grote regelmaat bestrijdingsmiddelen worden gespoten en het spul geroken en dus opgesnoven wordt. Puur ongezond en onveilig. En ook nog een ongastvrij. Op meldpunten zoals van Bollenboos.nl uiten mensen, ook uit onze provincie hun zorgen, zoals ouders van schoolgaande kinderen, die tweemaal daags langs dat soort percelen fietsen.

Nu we als provincie besloten hebben extra toeristen aan te trekken en vooral ook verspreid over de hele provincie, is ook dit naar hen toe een aandachtspunt. Want mensen die een fietstochtje maken in het buitengebied lopen zonder dat ze daar op verdacht zijn, geregeld het risico om gifdampen in te ademen van akkers, pal naast hun fietsroute.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Inbreng bij Startnotitie Regionaal Waterprogramma

Lees verder

Afscheidsspeech Statenlid Rinie van der Zanden

Lees verder