Inbreng bij Voor­be­rei­dings­be­sluit Geiten­hou­derij Fryslân


27 februari 2019

Dank u wel, voorzitter.

Zoals u allen bekend maakten wij ons als fractie grote zorgen over een mogelijke uitbreiding in Fryslân van het aantal bedrijfsmatig gehouden geiten. Dit, na bestudering van het rapport “Veehouderij en Gezondheid Omwonenden” uit 2016, het vervolgonderzoek dat in 2017 verscheen en het gegeven dat op grond van de resultaten van deze meerjarige onderzoeksresultaten elders in een aantal provincies al Voorbereidingsbesluiten in geheime statenvergaderingen genomen waren om over te gaan tot een tijdelijke stop op nieuwvestiging, uitbreiding of omschakeling van bedrijfsmatig gehouden geiten.

Ik was op 28 november 2018, samen met de mede-indieners van de motievreemd, SP, PvdA, D66 en lijst Sietze Schukking, blij met de toezegging van de gedeputeerde dat deze kwestie voor onze eigen provincie serieus zou worden onderzocht en teruggekoppeld.

Nadat ik op 26 januari j.l. al een interview bij Omrop Fryslân beluisterde waar een jonge boer in het kader van een congres bij Van Hall Larenstein aangaf dat hij en zijn zus die het bedrijf van hun ouders gaan overnemen, daarbij overwegen om naast de 150 melkkoeien ook geiten te gaan houden, en vervolgens twee dagen later het bericht in zowel Friesch Dagblad als Leeuwarder Courant dat er een ontwerp-omgevingsvergunning is verleend voor uitbreiding van een bestaand geitenbedrijf in Makkum , werd het mij bang te moede.

En ik dacht: zie je wel, het gaat die kant wèl uit!

Nu de beeldvormende commissievergadering van 13 februari niet kon doorgaan vanwege het nog ontbreken van een brief of discussiestuk, - wat altijd de basis is voor het houden van een commissievergadering- , was het voor mij onmiddellijk duidelijk dat de door onze partij geplande middagpresentatie dan ook niet door zou moeten gaan. Maar hoe vertel ik dat de inleider die al uitgenodigd was en hoe vertel ik het mijn fractiegenoten met in achtneming van mijn geheimhoudingsplicht?

Ik heb daartoe advies en steun gevraagd en gekregen van de heer Huisman. De heer Huisman heeft van mij vrijdagochtend een afschrift ontvangen van mijn mededeling en uitleg per email aan mijn eigen fractie over het niet doorgaan van zowel Commissie als middagpresentatie.

Het voorliggende stuk van het College van Gedeputeerde Staten met nadere gegevens over de Friese situatie en het daarbij gevoegde advies van GGD Fryslân om met in achtneming van het voorzorgsbeginsel nu op dezelfde wijze over te gaan tot het nemen van een Voorbereidingsbesluit in een geheime vergadering vind ik een voorstel waar ik volledig mee kan instemmen.

Want we mogen het, gelet op het dringende advies van GGD-Fryslân om het voorzorgsbeginsel toe te passen omdat volksgezondheid in het geding is, niet laten gebeuren dat we door openbare behandeling bedrijven de gelegenheid geven om nog snel een pro forma aanvraag in te dienen bij hun gemeente. Het is immers heel wel denkbaar dat dit kan gaan gebeuren zodra bedrijven er lucht van krijgen dat er een tijdelijke stop op geiten op handen is.

En het zij de heer de Vries van de Christen Unie vergeven dat hij mijn motie van 28 november toen een “motie voor de Buhne” noemde. Want ik snap ook wel, dat wanneer je de inhoud van de rapporten nog niet hebt kunnen bestuderen zo’n motie vreemd wel even vreemd uit de lucht komt vallen.

Een al eerder gevoerd gesprek van mij en mevrouw Feenstra van de SP met de gedeputeerde wees echter uit dat er vooralsnog geen aanleiding leek te zijn om een gelijksoortige constructie toe te passen zoals elders bij provincies.

Toen restte ons, vanwege onze ongerustheid slechts een motie vreemd.